Ahal welaýaty
logo

Soňky täzelikler:
✦ Ýaşlaryň arasynda geçirilen ylmy bäsleşikde 107 ýeňiji sylaglandy ✦ ✦ “Şekillendiriş sungaty” fakultetiniň uçurymlary diplom işleri bilen tanyşdyrydy ✦ ✦ Çeperçilik akademiýasynda diplom goraglary dabaraly geçirildi ✦ ✦ Däp bolan gatnaşyklar pugtalandyrylýar ✦ ✦ Ylym tükenmeýän hazynadyr ✦ ✦ Şekillendiriş we amaly-haşam sungaty bilen meşgullanýan ýaşlaryň arasynda döredijilik bäsleşigi geçirildi ✦ ✦ Türkmenistan BMG-niň Baş Assambleýasynyň 79-njy sessiýasynyň wise-başlyklygyna saýlandy ✦ ✦ Beýik akyldaryň medeni mirasynyň hukuk taýdan öwrenilişi ✦ ✦ Magtymguly Pyragynyň medeni mirasy hakynda ✦ ✦ «Arkadagly Ýaşlar» žurnalynyň nobatdaky sany okyjylara ýetirildi ✦
Baş sahypa / Gyzykly /Gözlegçiler bakteriýalary 120 nanometr giňişlikde görmegi başardylar
  25.04.2024
157
Gözlegçiler bakteriýalary 120 nanometr giňişlikde görmegi başardylar

Häzirki wagtda dünýäde bakteriýalary ulaldyp görmek boýunça dürli görnüşli tehnologiýalar, enjmlar döredilýär. Ýaňy ýakynda Ýapon alymlary bakteriýalaryň içki gurluşyny öňki mikroskoplardan takmynan 30 esse aýdyňlyk bilen görkezýän täze mikroskop döretdiler.

 

Tejribede ulanylan bakteriýalar şekilleri görünýän ýagtylygy şöhlelendirýän we infragyzyl şöhläni geçirýän kremniý plastina ýerleşdirilip, mikroskop orta infrazgyl diapozonda işledildi, bu şekili aýdyň görmäge mümkinçilik bermeýär, emma muňa garamazdan alymlar dürli burçlardan alnan şekilleri birleşdirýän sintetiki aperturanyň kömegi bilen gördiler.

 

Gözlegçiler bakteriýalary 120 nanometr giňişlikdäki durulykda görmegi başardylar. Bu häzirki zamanyň mikroskoplardan 30 esse ýokarydyr.
 

Narmyrat HANGELDIÝEW,
Türkmen oba hojalyk institutynyň talyby.