Ahal welaýaty
logo

Soňky täzelikler:
✦ Ankara uniwersitetinde Magtymguly burçy döredildi ✦ ✦ Türkmenistanda “Lukmançylyk durmuş işgäri” atly täze hünärmenler halka hyzmat eder ✦ ✦ Änew şäherinde “Gadymy Änewiň medeniýeti” atly halkara ylmy maslahat geçiriler ✦ ✦ Ýanwar aýynda turbageçirijiler arkaly eksport edilen nebitiň paýy 430,8 million tonna ýetdi ✦ ✦ Ýerewan döwlet uniwersitetinde "Magtymguly filosofiki - mirasy" atly umumy okuw sapagy ✦ ✦ Deňiz söwda gatnaşygynda uly üstünlik gazanylýar ✦ ✦ Arkadag futbol topary Dubaýdaky ilkinji ýoldaşlyk duşuşygynda ýeňiş gazandy ✦ ✦ Ýurdumyzda «Diplomatik protokol» atly ýöriteleşdirilen okuw merkezi açyldy ✦ ✦ Dil bilen dünýäni gezer ✦ ✦ Mekdep okuwçylary halkara ders bäsleşiklerinde 17 medal gazandy ✦
Baş sahypa / Syýasat /Bitaraplyk – ak bagty aýdyň beýany
  13.12.2023
271
Bitaraplyk – ak bagty aýdyň beýany

11-nji dekabrda Aşgabatda parahatçylygyň, howpsuzlygyň we durnuky ösüşiň bähbidine gönükdirilen Bitaraplygyň dostlary toparyň ýokary derejedäki utgaşykly mejlisi geçirildi. Oňa Birleşen Milletler Guramasyna agza döwletleriň wekilleri, halkara we sebit derejesindäki guramalaryň ýolbaşçylarydyr işgärleri gatnaşdylar.

 

 

2020-nji ýylda döredilen bu topara häzirki wagtda 25 döwlet goşuldy. Toparyň esasy maksady halkara arenasynda, aýratyn-da BMG-niň geriminde dowamly hyzmatdaşlyga ýardam bermäge, öz syýasatyny bitaraplyk ýörelgeleri esasynda gurýan döwletleriň parahatçylyk döredijilik mümkinçiliklerini iş ýüzünde peýdalanmaga, gapma-garşylyklaryň öňüni almaga hem-de olaryň sebäplerini we netijelerini aradan aýyrmaga, ynsanperwelik meselelerini çözmäge gönükdirilendir. 

 

 

Ýurdumyz halkara hyzmatdaşlygyny netijeli ilerletmekde we ählumumy parahatçylygy, howpsuzlygy pugtalandyrmagyň gurallaryny işjeň ulanmakda alyp barýan netijeli işlerine halkara derejesinde ýokary baha berilýär. Bu gezekki duşuşygyň dowamynda oňa gatnaşyjylar Aşgabatda Bitaraplyk we howpsuzlyk institutyny döretmegiň mümkinçilikleri dogrusynda we Bitaraplygyň dostlary toparynyň orny we goşandy bilen baglanyşykly pikirler alyşdylar.  

 

 

Garaşsyz Türkmenistanyň Bitaraplyk hukuk ýagdaýy dünýä döwletleri bilen açyk, yzygiderli we netijeli gatnaşyklarynyň möhüm şerti bolup durýar. Ýurdumyzyň Bitaraplygy halkymyzyň iň asylly häsiýetleriniň aýdyň beýanydyr. 

 

 

Şatlyk ANNABERDIÝEW,
Türkmenistanyň Döwlet energetika institutynyň mugallymy.