Ahal welaýaty
logo

Soňky täzelikler:
✦ Abdylla Annamyradow - robototehnika boýunça ýaş tälimçi ✦ ✦ Akbugdaý etrabynyň 27-nji orta mekdebi bäsleşikde öňe saýlandy ✦ ✦ Akbugdaý etrabynda mugallymlaryň arasynda kitap okamak bäsleşigi geçirildi ✦ ✦ Ýurdumyzda üstaşyr ulag ulgamyny döretmek işine aýratyn seredilýär ✦ ✦ Sanly ykdysadyýetden baş çykarýan ussat hünärmenler taýýarlanylýar ✦ ✦ Ykdysadyýetiň ösmegi üçin öňde goýlan maksatlar öz netijesini berýär ✦ ✦ Medeni özgerişler ýaş nesilleriň ruhy kämilligini artdyrýar ✦ ✦ Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynda milli bilim ulgamy ösüşiň aýdyň ýolunda ✦ ✦ Konfusiý - adatlar, bilim we maşgala adamyň gymatyny artdyrýar ✦ ✦ Atda aýak bolsa özge syn bolmaz... ✦
Baş sahypa / Ylym we Bilim /Änew şäherinde «Gujurly Bilim Merkeziniň» täze şahamçasy açylar!
  30.05.2023
777
Änew şäherinde «Gujurly Bilim Merkeziniň» täze şahamçasy açylar!

1-nji iýun, Halkara çagalary goramagyň güni mynasybetli açyljak bu okuw merkezi, öz diňleýjilerine: daşary ýurt dillerini, kompýuter sowatlylygyny we matematika hem-de fizika, biologiýa, himiýa derslerini öwretmek boýunça gysga möhletli okuw kurslaryny hödürleýär.

«Gujurly Bilim Merkeziniň» täze nokady – Änew şäherinde açylar. Açylyş dabarasy mynasybetli türkmen estrada ýyldyzlarynyň aýdymdyr-sazlary we sirk artistleriniň  çykyşlaryny öz içine alýan köp ugurly sergiler bilen baýramçylyk konserti geçiriler.

Körpeje çagajyklara we dabaranyň myhmanlaryna, dürli bäsleşikli oýunlar gurnalyp, olary begendirmek maksady bilen doňdurma sowgatlary garaşýar.

Dabara 1-nji iýunda agşam sagat 18:00-da Änew şäheriniň Azatlyk köçesiniň ugrunda ýerleşen dynç alyş seýilgähinde geçiriler.