Ahal welaýaty
logo

Soňky täzelikler:
✦ Ankara uniwersitetinde Magtymguly burçy döredildi ✦ ✦ Türkmenistanda “Lukmançylyk durmuş işgäri” atly täze hünärmenler halka hyzmat eder ✦ ✦ Änew şäherinde “Gadymy Änewiň medeniýeti” atly halkara ylmy maslahat geçiriler ✦ ✦ Ýanwar aýynda turbageçirijiler arkaly eksport edilen nebitiň paýy 430,8 million tonna ýetdi ✦ ✦ Ýerewan döwlet uniwersitetinde "Magtymguly filosofiki - mirasy" atly umumy okuw sapagy ✦ ✦ Deňiz söwda gatnaşygynda uly üstünlik gazanylýar ✦ ✦ Arkadag futbol topary Dubaýdaky ilkinji ýoldaşlyk duşuşygynda ýeňiş gazandy ✦ ✦ Ýurdumyzda «Diplomatik protokol» atly ýöriteleşdirilen okuw merkezi açyldy ✦ ✦ Dil bilen dünýäni gezer ✦ ✦ Mekdep okuwçylary halkara ders bäsleşiklerinde 17 medal gazandy ✦
Baş sahypa / Gyzykly /22-nji dekabrda - iň gysga gün boldy
  22.12.2023
436
22-nji dekabrda - iň gysga gün boldy

Bu senede Ýer şarynyň esasy energiýasyny berýän Gün iň az mukdarda ýagtylyk we ýylylyk berýär. Ylymda bu hadysa “gyşky gün säginmesi” hem diýilýär.

 

 

Her ýylyň 21-22-nji dekabrynda Gün asmanyň günorta ýarym şarynda has aşak düşýär, bu bolsa günüň gysgalmagyna we gijäniň uzalmagyna sebäp bolýar. 

 

 

22-nji dekabrda Aşgabatda hem iň uzak gije bellige alnyp, ol 14 sagat 48 minut 12 sekunda uzady. Iň gysga gündiz bolsa 9 sagat 11 minut 49 sekunt deň boldy.

 

 

Şu günden soňra gije gysgalyp, gündiz uzalyp başlaýar. Bu hadysalar Ýeriň öz okunyň daşynda aýlanýandygy we Gün şöhleleriniň Ýere düşüş burçunyň üýtgeýändigi bilen baglydyr. Emma iň gysga gün ýerleşýän ýeriňize baglylykda üýtgäp biler. 

 

Batyr Mirişow,
Türkmen oba hojalyk institutynyň
1- nji ýyl talyby.