Ahal welaýaty
logo

Soňky täzelikler:
✦ Sarahs baba Abul fazl piriň 1000 ýyllygyna bagyşlanyp ýaş taryhçylar duşuşygy geçirilýär ✦ ✦ Parahatçylygyň, dostlugyň we durnukly ösüşiň diplomatiýasy ✦ ✦ Bilim – guwandyryjy görkezijileriň sakasy ✦ ✦ Beýik ynama ygrarly ýaşlar ✦ ✦ Ekologiýa syýahatçylygy barada düşünje ✦ ✦ Tejen etrabynda futbol ýaryşy geçirildi ✦ ✦ Развитие экотуризма с учётом полной инклюзии ✦ ✦ 5-nji dekabrda bütindünýä türk kofesi gününde kofäňizi nähili içmek islärsiňiz? ✦ ✦ Sanly ulgamyň kämilleşmegi ✦ ✦ Agrosenagat menejmenti ✦
Baş sahypa / Syýasat /YHG-niň 16-njy mejlisi geçirildi
  10.11.2023
102
YHG-niň 16-njy mejlisi geçirildi

Türkmenistan abraýly halkara we sebit guramalary, şol sanda Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasy bilen uzak ýyllardan bäri köpugurly hyzmatdaşlygy alyp barýar. 2023-nji ýylyň 8-9-njy noýabrynda Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Özbegistan Respublikasyna iş saparynyň çäklerinde paýtagt şäher Daşkentde öz işine başlan YHG-niň 16-njy mejlisine gatnaşdy.

 

 

Hormatly Prezidentimiz daşary syýasy başlangyçlarynda YHG-niň ornuna uly ähmiýet berýär. Bu abraýly gurama bilen hyzmatdaşlygy giňeltmek watanymyzyň parahatçylyksöýüjilik, oňyn Bitaraplyk we netijeli hyzmatdaşlyk ýörelgelerine esaslanýan daşary syýasy strategiýasynyň esasy ugurlarynyň biri bolup durýar. 1992-nji ýylda Guramanyň agzasy bolan Türkmenistan oňa gatnaşyjy döwletler bilen dostlukly we hoşniýetli goňşuçylyk gatnaşyklaryny işjeň ösdürýär.

 

 

YHG-niň ýokary derjedäki duşuşyklary möhüm meseleleri maslahatlaşmak, şeýle hem YHG-niň giňişligindäki ykdysady sebit hyzmatdaşlygynyň möhüm we ileri tutulýan ugurlary boýunça çözgütleri kabul etmek üçin oňat mümkinçilik bolup hyzmat edýär. Türkmenistan 2021-nji ýyldan bäri bu Gurama başlyklyk edip gelýär.

 

 

Äşe HAKBERDIÝEWA,
Türkmenistanyň Döwlet energetika institutynyň
4-nji ýyl talyby.