Ahal welaýaty
logo

Soňky täzelikler:
✦ The calendar of international exibition in Turkive ✦ ✦ 2024-nji ýyl üçin Türkiýede geçirilmegi meýilleşdirilýän halkara sergileriň sanawy bilen tanyş boluň! ✦ ✦ Bedewleriň behişdi dünýäsine syýahat ✦ ✦ Hokkeý boýunça halkara ýaryşyň ilkinji duşuşyklary geçirildi ✦ ✦ Hokkeý boýunça halkara ýaryş badalga aldy ✦ ✦ Mary etrap medeniýet öýünde edebi sazly konsert geçirildi ✦ ✦ Türkmenistan “TIBCO-2024” halkara sergisine gatnaşar ✦ ✦ Türkmenistan 2023-nji ýylda 135 million dollarlyk oba hojalyk önümlerini eksport etdi ✦ ✦ Hytaýda Türkmenistanyň Medeniýet ýyly geçiriler ✦ ✦ «Arkadag» futbol topary 28 duşuşykda 100 goly tora saldy ✦
Baş sahypa / Dünýäde /Ýerewan döwlet uniwersitetinde "Magtymguly filosofiki - mirasy" atly umumy okuw sapagy
  21.02.2024
103
Ýerewan döwlet uniwersitetinde "Magtymguly filosofiki - mirasy" atly umumy okuw sapagy

20-nji fewralda Türkmenistanyň Ermenistandaky ilçisi Muhammetgeldi Aýazow Ýerewan döwlet uniwersitetiniň Gündogary öwreniş fakultetiniň talyplaryna “Magtymgulynyň filosofiki mirasy- Türkmenistanyň daşary syýasat doktrinasynyň esasydyr” mowzugynda umumy sapak berdi.

 

 

Ýurdumyzyň daşary syýasatynyň kanuny gurluşyny Magtymgulynyň öz döwründe wagyz eden  we arzuw eden ideallary hökmünde häsiýetlendirilýändigi barada aýdyp geçdi. Şeýle hem okuw sapagynda Şahyryň öz goşgularynda bütin adamzady agzybirlige, dost-doganlyga, milli däp-dessurlara, ruhy gymmatlyklara hormat goýmaga, ynsanperwer, watansöýüji we adalatly bolmaga çagyrýan maglumatlaryň bardygy nygtaldy.

 

 

M.Aýazow türkmen-ermeni medeni-edebi gatnaşyklarynyň üstünde durup, ermeni ýazyjy-şahyrlaryň eserleri, şeýle hem ermeni awtorlaryň makalalary türkmen diline terjime edilip, olaryň Türkmenistanyň dürli edebiýat neşirlerinde we žurnallarynda çap edilendigini agzap geçdi.

 

 

Ýerewan döwlet uniwersiteti türkmen talyplarynyň bu ýere okamana gelýändikleri, türkmen talyplarynyň ukyp başarjaňlygyny we zehinlidigni aýtdylar. Pähim-paýhas ummany Magtymguly pyragy ýyly beýik şygyr ady bilen hem şu ýyl ylym bilim pudagyny ösdürmekde zehinli talyplary ýüze çykarmakda uly işler alnyp barylýar.

 

 

Türkmenistanyň daşary syýasatynda ýurdumyzyň bitaraplyk derejesini saklap, dünýä döwletleri bilen dostlukly gatnaşyklary alyp barýanlygy, türkmeniň akyldar şahyry Magtymguly Pyragynyň arzuwlan zamanasy diýmek bolar.


Selbi Hojagulyýew,
Türkmen oba hojalyk institutynyň
2-nji ýyl talyby.