Ahal welaýaty
logo

Soňky täzelikler:
✦ Ankara uniwersitetinde Magtymguly burçy döredildi ✦ ✦ Türkmenistanda “Lukmançylyk durmuş işgäri” atly täze hünärmenler halka hyzmat eder ✦ ✦ Änew şäherinde “Gadymy Änewiň medeniýeti” atly halkara ylmy maslahat geçiriler ✦ ✦ Ýanwar aýynda turbageçirijiler arkaly eksport edilen nebitiň paýy 430,8 million tonna ýetdi ✦ ✦ Ýerewan döwlet uniwersitetinde "Magtymguly filosofiki - mirasy" atly umumy okuw sapagy ✦ ✦ Deňiz söwda gatnaşygynda uly üstünlik gazanylýar ✦ ✦ Arkadag futbol topary Dubaýdaky ilkinji ýoldaşlyk duşuşygynda ýeňiş gazandy ✦ ✦ Ýurdumyzda «Diplomatik protokol» atly ýöriteleşdirilen okuw merkezi açyldy ✦ ✦ Dil bilen dünýäni gezer ✦ ✦ Mekdep okuwçylary halkara ders bäsleşiklerinde 17 medal gazandy ✦
Baş sahypa / Gyzykly /Ýer togalagynyň iň sowuk ýerlerine syýahat
  20.12.2023
396
Ýer togalagynyň iň sowuk ýerlerine syýahat

Global ýylylyk, bütin planetanyň geljegine howp salýan döwrümiziň iň möhüm meselelerinden biridir. Ýöne howanyň  temperaturasynyň yzygiderli ýokarlanmagy bilen, ýeriň ýüzünde temperaturanyň ajaýyp derejelere düşýän we  -90 °C-a ýetýän ýerleri hem bar.

 

 

Antarktida ýerdäki iň sowuk materikdir. Territoriýanyň köp bölegi galyňlygy birnäçe kilometre barabar buz örtügi bilen örtülendir. Antraktidany Günorta Okean gurşap alýar, bu hem iň sowuk we iň güýçli suw desgalarynyň biri bolup durýar. Antarktidanyň hemişelik ilaty ýok, ýöne ýüzlerçe alymlaryň we tehniki işgärleriň işleýän we ýaşaýan dürli ýurtlaryndan 70 töweregi ylmy stansiýa ýerleşýär.

 

 

Gündogar Antraktida platosy Ýer şaryndaky iň sowuk ýer diýen adyna mynasypdyr. 2004-nji we 2016-njy ýyllar aralygynda Awstraliýanyň Argus House we Fuji House platosyndan toplanan hemra maglumatlary, temperaturanyň -94 ° C-e ýetip biljekdigini görkezýär.Bu ýerdäki iň sowuk howa temperaturasy bolar, ýöne gözlegçiler bu ýerlerde ýerüsti temperaturanyň -98 ° C-den pes bolup biljekdigine ynanýarlar.

 

 

Azat NURBERDIÝEW,
Türkmen oba hojalyk institutynyň
Agronomçylyk fakultetiniň 3-nji ýyl talyby.