Ahal welaýaty
logo

Soňky täzelikler:
✦ Ýaşlar baradaky alada döwletimiziň ileri tutulýan wezipesidir ✦ ✦ Dalaşgärler üçin orta hünär okuw mekdepleriň sanawy - 2024 ✦ ✦ Dalaşgärler üçin ýokary okuw mekdepleriň sanawy - 2024 ✦ ✦ Dalaşgär 2024: Aba Annaýew adyndaky Halkara atçylyk akademiýasy ✦ ✦ Suwuň taryhy-ýaşaýyş taryhy ✦ ✦ Daşky gurşawyň arassalygy-tebigatyň sagdynlygy ✦ ✦ Dalaşgär 2024: Sahy Jepbarow adyndaky Arkadag şäher ýörite sungat mekdebi ✦ ✦ Dalaşgär 2024: Daňatar Öwezow adyndaky Türkmen döwlet ýörite sazçylyk mekdebi ✦ ✦ Dalaşgär 2024: Türkmenistanyň Döwlet çeperçilik akademiýasy ✦ ✦ Arzuwlan zamanyň geldi, Pyragy! ✦
Baş sahypa / Gyzykly /Ýaşaýyş bolup biljek keseki planetalara 17 dalaşgär saýlandy
  20.12.2023
768
Ýaşaýyş bolup biljek keseki planetalara 17 dalaşgär saýlandy

Ýer ýüzünde bize mälim bolan ýeke-täk biologiki ýaşaýşy suw talap edýär. Şonuň üçin NASA hünärmenleri ýerasty ummanlary bolan planetalarda ylmy işleri geçirmek maksady bilen 17 sany kandidat alymlary  saýladylar. Bu işler adamzadyň täze nesliniň biologiki durmuşynyň döremegi üçin zerur hasaplanylýar.

 

 

Ýerasty ummanlary bolan planetalary gözlemegiň başlangyç nokady Saturn we Ýupiter bolup durýar. Kosmiki stansiýalar ol ýerde düýpsüz ummanlaryň bardygyna şübhelenýärler we hatda gaz geýzerleriniň barlygyny hem çaklaýar. Uzakdaky ekzoplanetalaryň arasynda şeýle dünýä üçin dalaşgärler gerekli häsiýetleriň utgaşmasy bilen gözlendi. Radioaktiw elementleriň çüýremeginden ýa-da ulgamyň ýyldyzynyň agyrlyk güýjüniň täsiri netijesinde ýüze çykýan içki ýylylyk, ekzoplanetalaryň üstünde ägirt uly geýzerleri döredip bilýär.

 

 

NASA iň ýakyn planetalary öwrenmek we entek açylmadyk dünýäleri has giňişleýin gözlemek üçin täze gurallary taýýarlaýar. Ýerasty ummanlary bolan planetalar biologiki ýaşaýşyň alamatlaryny saklamagy öň ol ýerde ýaşaýşyň bolandygy baradaky çaklamalary öňe sürýär.

 

 

Maral Hydyrowa,
Türkmen oba hojalyk institutynyň
Agronomçylyk fakultetiniň 3-nji ýyl talyby.