Ahal welaýaty
logo

Soňky täzelikler:
✦ Sarahs baba Abul fazl piriň 1000 ýyllygyna bagyşlanyp ýaş taryhçylar duşuşygy geçirilýär ✦ ✦ Parahatçylygyň, dostlugyň we durnukly ösüşiň diplomatiýasy ✦ ✦ Bilim – guwandyryjy görkezijileriň sakasy ✦ ✦ Beýik ynama ygrarly ýaşlar ✦ ✦ Ekologiýa syýahatçylygy barada düşünje ✦ ✦ Tejen etrabynda futbol ýaryşy geçirildi ✦ ✦ Развитие экотуризма с учётом полной инклюзии ✦ ✦ 5-nji dekabrda bütindünýä türk kofesi gününde kofäňizi nähili içmek islärsiňiz? ✦ ✦ Sanly ulgamyň kämilleşmegi ✦ ✦ Agrosenagat menejmenti ✦
Baş sahypa / Sport /Türkmenbaşy şäherinde futbol ýaryşy geçirildi
  09.11.2023
104
Türkmenbaşy şäherinde futbol ýaryşy geçirildi

Ýaňy ýakynda Dana bilim merkeziniň Türkmenbaşy şahamçasynyň guramagynda, galyberse-de Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Türkmenbaşy geňeşiniň, Türkmenbaşy şäher bilim bölüminiň, Türkmenbaşy şäher sport bölüminiň, Türkmenistanyň mekdep sport federasiýasynyň, Şagadam futbol toparynyň, Deňiz-derýa orta hünär mekdebiniň ýardamlaşmagy bilen "Saglyk, ruhubelentli, dostluk" atly şygar bilen Türkmenbaşy şäher mekdep okuwçylarynyň 8-9 synp okuwçylarynyň arasynda futbol ýaryşynyň deslapky tapgyry geçirildi. Bu ýaryşa Türkmenbaşy şäher mekdepleriniň 15 sanysy gatnaşdylar.

 

 

Ýaryş diyseň çekeleşikli geçip, mekdepleriň arasynda 2-nji, 6-njy, 8-nji, 9-njy,11-nji,12-nji,13-nji,14-nji mekdep okuwçylary 1/4 finalda çykyş etmäge hukuk gazandylar.

 

 

Ýaryş Türkmenistan ata Watanymyzyň döwlet senasy we Aziya futbol federasiýasynyň sazy bilen başladyldy. Ýaryş Türkmenbaşy şäheriniň ýöriteleşen 10-njy orta mekdebiniň futbol meýdançasynda geçirildi. Dana bilim merkeziniň direktory Nury Halmanowyň aýtmagyna görä şu çäre diňe ýaryşlaryň başlangyjy bolup durýar. Şeýle-de stol tennis ýaryşy, küşt ýaryşlarynyň geçirmekligi meýilleşdirilýär.