Ahal welaýaty
logo

Soňky täzelikler:
✦ The calendar of international exibition in Turkive ✦ ✦ 2024-nji ýyl üçin Türkiýede geçirilmegi meýilleşdirilýän halkara sergileriň sanawy bilen tanyş boluň! ✦ ✦ Bedewleriň behişdi dünýäsine syýahat ✦ ✦ Hokkeý boýunça halkara ýaryşyň ilkinji duşuşyklary geçirildi ✦ ✦ Hokkeý boýunça halkara ýaryş badalga aldy ✦ ✦ Mary etrap medeniýet öýünde edebi sazly konsert geçirildi ✦ ✦ Türkmenistan “TIBCO-2024” halkara sergisine gatnaşar ✦ ✦ Türkmenistan 2023-nji ýylda 135 million dollarlyk oba hojalyk önümlerini eksport etdi ✦ ✦ Hytaýda Türkmenistanyň Medeniýet ýyly geçiriler ✦ ✦ «Arkadag» futbol topary 28 duşuşykda 100 goly tora saldy ✦
Baş sahypa / Ykdysadyýet /Türkmen ýük gämileri 2024-nji ýylda ilkinji ýüzüşini amala aşyrdylar
  19.01.2024
88
Türkmen ýük gämileri 2024-nji ýylda ilkinji ýüzüşini amala aşyrdylar

Häzirki wagtda daşary ýurtlara daşalýan ýükleriň köp bölegi deňiz üsti bilen amala aşyrylýar. Ýurdumyzyň çäginde bar bolan we gurulýan halkara derejeli demir ýollaryň we gara ýollaryň kömegi bilen Türkmenbaşy şäherine gelýän ýükleri Hazar deňziniň türkmen kenarynda ýerleşýän deňiz portlaryň kömegi bilen daşary ýurtlara ugradylýar.

 

 

Ýurdumyzdan Russiýanyň Astrahan şäherine, Azerbaýjanyň Baku şäherine we Eýran Yslam Respublikasynyň Bender-Abbas portuna ugratmaga mümkinçilik bardyr.

 

 

Ýaňy ýakynda hem “Türkmenistan” we “Magtymguly” atly gury ýük gämileri Baku şäherinden Türkmenbaşynyň Halkara deňiz portunyň terminalyna gelip durdy. “Нейтралный Туркменистан” gazetiniň maglumatyna görä, bu 2024-nji ýyldaky ilkinji gury ýük gämi gatnawydyr.

 

 

Magtymguly Pyragynyň 300 ýyllygyna bagyşlanyp ýylyň ilkinji günlerinde degişli gämileriň ilkinji ýüzüşlerini amala aşyrylmagy Pähim-paýhas ummany- Magtymguly Pyragy ýylynyň başlanandygyny alamatlandyrdy. Bu gämiler gatnaw ýüzüşinde 54 sany ýük awtoulagy we 200 sany ýolagçyny 12 sagatda gatnatmaga mümkinçiligi bar.

 

Aýsenem Serdarowa,
Türkmen oba hojalyk institutynyň
1-nji ýyl talyby.