Ahal welaýaty
logo

Soňky täzelikler:
✦ Sarahs baba Abul fazl piriň 1000 ýyllygyna bagyşlanyp ýaş taryhçylar duşuşygy geçirilýär ✦ ✦ Parahatçylygyň, dostlugyň we durnukly ösüşiň diplomatiýasy ✦ ✦ Bilim – guwandyryjy görkezijileriň sakasy ✦ ✦ Beýik ynama ygrarly ýaşlar ✦ ✦ Ekologiýa syýahatçylygy barada düşünje ✦ ✦ Tejen etrabynda futbol ýaryşy geçirildi ✦ ✦ Развитие экотуризма с учётом полной инклюзии ✦ ✦ 5-nji dekabrda bütindünýä türk kofesi gününde kofäňizi nähili içmek islärsiňiz? ✦ ✦ Sanly ulgamyň kämilleşmegi ✦ ✦ Agrosenagat menejmenti ✦
Baş sahypa / Syýasat /Türkmen-Hytaý dostlukly gatnaşygy 2 müň ýyl bäri dowam edip gelýär
  04.11.2023
163
Türkmen-Hytaý dostlukly gatnaşygy 2 müň ýyl bäri dowam edip gelýär

Häzirki wagtda Türkmenistan dünýä ýurtlary bilen dostlukly gatnaşyklary alyp barýar. Hytaý Halk Respublikasy hem ýurdumyzyň möhüm ykdysady hyzmatdaşlarynyň biridir. Gahryman Arkadagymyzyň belleýşi ýaly, “Türkmenistan bilen Hytaýyň arasyndaky däp bolan dostlukly gatnaşyklar iki müň ýyldan gowrak wagtdan bäri dowam edip gelýär. Beýik Ýüpek ýoly iki ýurdy we olaryň halklaryny ysnyşykly baglanyşdyrypdyr”. Muny  türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň Hytaý Halk Respublikasyna amala aşyran iş sapary hem subut edýär.

 

 

Türkmenistanyň hem-de Hytaýyň halklaryny köpasyrlyk dostlugyň, özara gatnaşyklaryň we hoşniýetli goňşuçylygyň ägirt uly tejribesi baglanyşdyrýar. Türkmenistan Hytaý Halk Respublikasy bilen energetika, ulag, kommunikasiýalar, ekologiýa, senagata we beýleki pudaklara “ýaşyl” tehnologiýalary ornaşdyrmak, ykdysadyýetde ýakynlaşmak işini çuňlaşdyrmak ýaly strategik ugurlarda hyzmatdaşlygy artdyrýar.

 

 

Iki dostlukly ýurt iri halkara guramalaryň hem-de sebit düzümleriniň, şol sanda «Merkezi Aziýa — Hytaý» formatynyň çäklerinde birek-biregiň öňe sürýän başlangyçlaryny özara goldaýarlar.

 

 

Diýmek, türkmen-hytaý hyzmatdaşlygynyň halklaryň arasyndaky dostlugyň, hoşniýetli goňşuçylygyň baý tejribesine daýanýandygyny türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyzyň Hytaý Halk Respublikasyna amala aşyran iş sapary wagtynda geçirilen duşuşyklar, bu iri forumyň çäginde Milli Liderimiziň taryhy çykyşy we öňe sürlen teklipler, gol çekilen resminamalar aňryýany bilen tassyklaýar.

 

 

Goý, şeýle başlangyçlar diňe iki ýurduň arasynda däl eýsem dünýäniň beýleki ýurtlary bilen hem dostlukly gatnaşyklar has hem pugtalansyn.

 

Dawut SÖÝÜNOW,
Türkmenistanyñ Telekommunikasiýalar
we informatika institutynyñ Maglumat
tehnologiýalary we programmirleme
fakultetiniñ I ýyl talyby.