Ahal welaýaty
logo

Soňky täzelikler:
✦ Sarahs baba Abul fazl piriň 1000 ýyllygyna bagyşlanyp ýaş taryhçylar duşuşygy geçirilýär ✦ ✦ Parahatçylygyň, dostlugyň we durnukly ösüşiň diplomatiýasy ✦ ✦ Bilim – guwandyryjy görkezijileriň sakasy ✦ ✦ Beýik ynama ygrarly ýaşlar ✦ ✦ Ekologiýa syýahatçylygy barada düşünje ✦ ✦ Tejen etrabynda futbol ýaryşy geçirildi ✦ ✦ Развитие экотуризма с учётом полной инклюзии ✦ ✦ 5-nji dekabrda bütindünýä türk kofesi gününde kofäňizi nähili içmek islärsiňiz? ✦ ✦ Sanly ulgamyň kämilleşmegi ✦ ✦ Agrosenagat menejmenti ✦
Baş sahypa / Oba hojalygy /Topragyň bejerilişi we ideg edilişi
  19.11.2023
66
Topragyň bejerilişi we ideg edilişi

Toprakda bejergi geçirmegiň maksady topragy gurplandyrmakdan ybaratdyr. Ýeriň sürlen ýokarky gatlagynda 1 mm-den 10 mm-e ýetýän digir-digir topragyň gurplugy üçin şert döredýär. Ýerlerde sürüm geçirilende öňki azalçaly azallar bilen bellenilen, möhletlerde we bellenilen çuňluklarda sürülmeli. Şonda topragyň keseligine kesilip giden gatlagy bütin böleginde birmeňzeş gyradeň bolmalydyr.

 

 

Sürümiň çuňlugynyň bellenilenden 5%-den artyk tapawut etmegine ýol berilmeli däldir: Sebäbi hasylyň pes bolmagyna getirýär. Sürüm işinde edilmeli şertler şulardyr.Topragyň gatlagy doly agdarylmalydyr. Munuň özi ýerde galan ähli haşal ot çöpleriň we sypallaryň, şeýle hem mineral we ýerli dökünleriň topraga çuň garylmagy üçin zerurdyr;

 

- sürlen meýdandan beýik serpme gerişleriň we giň keşleriň bolmazlygy üçin, gömüji enjamlary ilki topragyny içine agdaryp, soňra bolsa daşyny agdaryp sürmeli;

 

- timarlamany bellenilen agrotehniki möhletlerde we bellenilen çuňlukda geçirmeli;

 

- gapaklanan topragyň gapagyny aýyrmaly; ,

 

-haşal ot çöpleri aýryp taşlamaly;

 

- sürümde emele gelen toprak gerişlerini düzmeli.

 

 

Ýurdumyzda sürüm işleri John Deere 4K4 kysmyly traktor we PLN-4-35 kysymly dört tutumly asma azal bilen geçirilýär sebabi bu ýagdaý topragymyzyň şertine gowy täsiri edýär.Begenç Ereşow
Türkmen oba hojalyk institutynyň
weterinar lukmançylyk fakultetiň
1-nji ýyl talyby.