Ahal welaýaty
logo

Soňky täzelikler:
✦ Ankara uniwersitetinde Magtymguly burçy döredildi ✦ ✦ Türkmenistanda “Lukmançylyk durmuş işgäri” atly täze hünärmenler halka hyzmat eder ✦ ✦ Änew şäherinde “Gadymy Änewiň medeniýeti” atly halkara ylmy maslahat geçiriler ✦ ✦ Ýanwar aýynda turbageçirijiler arkaly eksport edilen nebitiň paýy 430,8 million tonna ýetdi ✦ ✦ Ýerewan döwlet uniwersitetinde "Magtymguly filosofiki - mirasy" atly umumy okuw sapagy ✦ ✦ Deňiz söwda gatnaşygynda uly üstünlik gazanylýar ✦ ✦ Arkadag futbol topary Dubaýdaky ilkinji ýoldaşlyk duşuşygynda ýeňiş gazandy ✦ ✦ Ýurdumyzda «Diplomatik protokol» atly ýöriteleşdirilen okuw merkezi açyldy ✦ ✦ Dil bilen dünýäni gezer ✦ ✦ Mekdep okuwçylary halkara ders bäsleşiklerinde 17 medal gazandy ✦
Baş sahypa / Sport /Tejen şäherinde kiçi futbol ýaryşy geçirildi
  18.01.2024
108
Tejen şäherinde kiçi futbol ýaryşy geçirildi

“Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy” ýylynda hormatly Prezidentimiziň sporty ösdürmekde alyp barýan syýasatyndan ugur alyp, ýaşlaryň halka, Watana, hormatly Prezidentimize bolan söýgüsini has-da güýçlendirmek, ýaşlaryň sporta bolan höwesini artdyrmak, sporty halkyň arasynda ösdürmek maksady bilen Tejen şäherindäki sport mekdebiniň futbol meýdançasynda sportyň kiçi futbol görnüşi boýunça ýaryş geçirildi.

 

 

Ýaryşa etrabyň edara-kärhanalarynda zähmet çekýän ýaş oglanlardan düzülen toparlar gatnaşdylar. Ýaryşda toparlaryň arasynda bije atylyp , her toparyň arasynda oýun aýlaw görnüşinde geçirildi.  Çekeleşikli geçen ýaryşda Tejen sport we ýaşlar syýasaty bölümi tarapyndan bellenen emin agzalar tarapyndan ýeňijiler yglan edildi. Ýaryşda Tejen Karbamit zawodynyň topary 1-nji orna, Tejen sport we ýaşlar syýasaty bölüminiň topary 2-nji orna, Tejen etrap bilim bölüminiň topary 3-nji orna mynasyp boldular.

 

 

Ýaryşda ýeňiji bolan toparlara hormat hatlary hem-de Tejen etrabynyň jemgyýetçilik guramalary tarapyndan ýadygärlik sowgatlary dabaraly ýagdaýda gowşuryldy.

 

 

Gurbanmyrat Jumaýew,
Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň
Ahal welaýatynyň Tejen etrap birleşmesiniň işgäri.