Ahal welaýaty
logo

Soňky täzelikler:
✦ Ankara uniwersitetinde Magtymguly burçy döredildi ✦ ✦ Türkmenistanda “Lukmançylyk durmuş işgäri” atly täze hünärmenler halka hyzmat eder ✦ ✦ Änew şäherinde “Gadymy Änewiň medeniýeti” atly halkara ylmy maslahat geçiriler ✦ ✦ Ýanwar aýynda turbageçirijiler arkaly eksport edilen nebitiň paýy 430,8 million tonna ýetdi ✦ ✦ Ýerewan döwlet uniwersitetinde "Magtymguly filosofiki - mirasy" atly umumy okuw sapagy ✦ ✦ Deňiz söwda gatnaşygynda uly üstünlik gazanylýar ✦ ✦ Arkadag futbol topary Dubaýdaky ilkinji ýoldaşlyk duşuşygynda ýeňiş gazandy ✦ ✦ Ýurdumyzda «Diplomatik protokol» atly ýöriteleşdirilen okuw merkezi açyldy ✦ ✦ Dil bilen dünýäni gezer ✦ ✦ Mekdep okuwçylary halkara ders bäsleşiklerinde 17 medal gazandy ✦
Baş sahypa / Oba hojalygy /Tejen etrabynda pagta ekilişine taýýarlyk görülýär
  04.02.2024
71
Tejen etrabynda pagta ekilişine taýýarlyk görülýär

“Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy” diýip yglan edilen ýylyň şu günleri Tejen etrabynyň daýhanlary pagta ekişine mäkäm taýýarlyk görýärler. Olar ekinlere ideg etmekde oba hojalyk tehnikalarydyr gurallaryndan bökdençsiz peýdalanýarlar. Daýhanlara bu işde ýakyndan ýardamçy bolan etrap tehniki hyzmat ediş kärhanasynyň janypkeş mehanizatorlar we hünärmenleri arman zähmet çekýärler. Oba hojalyk tehnikalaryny we gurallaryny ýaz ekişine irki möhletde taýýarlyk hatarynda goýmak, ekiş geçiriljek meýdanlary sürüp, öňde duran möwsüme ykjam taýýarlanmagyň wajypdygyna oňat düşünýän hünärmenler diňe bir möwsümde bolman bütin ýylyň dowamynda hem tehnikalaryň ulanylşyna gözegçiligi ünsden düşürmeýärler.

 

 

Tejen etrabynyň gowaça ekiljek meýdanlaryna jemi 107 sany gowaça ekijileriň çykarylmagy meýilleşdirilip, olar ekişe taýýar edilip goýuldy. Kültiwatorlaryň 295 sanysy, dişli baranalar we malalar taýýar edilip goýuldy. Taýýarlygyň ýokary guramaçylykly geçirilmegi gowaça ekişi we idegi döwründe ýerine ýetirmeli işlerde bökdençlik döremejegine güwä geçýär.

       

Arslan Ataniýazow,
Türkmenistanyň Agrar partiýasynyň
Tejen etrap komitetiniň jogapkär işgäri.