Ahal welaýaty
logo

Soňky täzelikler:
✦ Ankara uniwersitetinde Magtymguly burçy döredildi ✦ ✦ Türkmenistanda “Lukmançylyk durmuş işgäri” atly täze hünärmenler halka hyzmat eder ✦ ✦ Änew şäherinde “Gadymy Änewiň medeniýeti” atly halkara ylmy maslahat geçiriler ✦ ✦ Ýanwar aýynda turbageçirijiler arkaly eksport edilen nebitiň paýy 430,8 million tonna ýetdi ✦ ✦ Ýerewan döwlet uniwersitetinde "Magtymguly filosofiki - mirasy" atly umumy okuw sapagy ✦ ✦ Deňiz söwda gatnaşygynda uly üstünlik gazanylýar ✦ ✦ Arkadag futbol topary Dubaýdaky ilkinji ýoldaşlyk duşuşygynda ýeňiş gazandy ✦ ✦ Ýurdumyzda «Diplomatik protokol» atly ýöriteleşdirilen okuw merkezi açyldy ✦ ✦ Dil bilen dünýäni gezer ✦ ✦ Mekdep okuwçylary halkara ders bäsleşiklerinde 17 medal gazandy ✦
Baş sahypa / Sport /Sport - sagdynlygyň girewi
  26.12.2023
135
Sport - sagdynlygyň girewi

Eziz diýarymyzda ösüp gelýän ýaş nesilleriň beden taýdan sagdyn, ruhy taýdan kämil şahsyýetler bolup ýetişmekleri ugrunda döwlet derejesinde ägirt uly işler durmuşa geçirilýär. Munuň özi, halkymyzyň jan saglygyny goramak, sagdyn-durmuş ýörelgelerini ornaşdyrmak ugrunda edilýän aýdyň tagallalardyr. Ynsanyň baş baýlygy bolan saglygy pugtalandyrmakda Gahryman Arkadagymyzyň, Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň nusaglyk göreldesine eýerip, bedenterbiýe we sport bilen meşgullanýanlaryň sany häzirki wagtda günsaýyn artýar.

 

 

Sport bilen meşgullanmak diňe bir beden taýdan taplanmak bolman, eýsem ruhy kämillige hem eýe bolmakdyr. Olaryň ikisi birleşende bolsa, adam özüni bagtyýar duýup, her bir dogýan güni ruhubelentlik bilen garşy alýar. Sporty gündelik durmuşda endigine öwüren ynsanlar bolsa üstünliklere sary ynamly gadam urýarlar.

 

 

“Sagdyn bedende – sagdyn ruh” ýörelgesini öňe sürýän Gahryman Arkadagymyzyň, Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň durmuşa geçirýän asylly işleriniň netijesinde ýurdumyzda sagdyn jemgyýet kemala gelýär. Sporty ösdürmeklige döwlet syýasatynda ileri tutulýan ugur hökmünde aýratyn üns-alada bilen garalýar. Şeýle döwletli işleriň geriminiň barha giňemegi  jemgyýetimiziň berk bedenli we kämil ruhly, ruhubelent bolmagy ýaly belent maksatlarda öz beýanyny tapýar. 

 

 

Ýalkapberdi BAÝMUHAMMEDOW,
Türkmenistanyň Döwlet energetika 
institutynyň talyby.