Ahal welaýaty
logo

Soňky täzelikler:
✦ Sarahs baba Abul fazl piriň 1000 ýyllygyna bagyşlanyp ýaş taryhçylar duşuşygy geçirilýär ✦ ✦ Parahatçylygyň, dostlugyň we durnukly ösüşiň diplomatiýasy ✦ ✦ Bilim – guwandyryjy görkezijileriň sakasy ✦ ✦ Beýik ynama ygrarly ýaşlar ✦ ✦ Ekologiýa syýahatçylygy barada düşünje ✦ ✦ Tejen etrabynda futbol ýaryşy geçirildi ✦ ✦ Развитие экотуризма с учётом полной инклюзии ✦ ✦ 5-nji dekabrda bütindünýä türk kofesi gününde kofäňizi nähili içmek islärsiňiz? ✦ ✦ Sanly ulgamyň kämilleşmegi ✦ ✦ Agrosenagat menejmenti ✦
Baş sahypa / Sport /Sport - parahatçylygyň ilçisi
  08.11.2023
111
Sport - parahatçylygyň ilçisi

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe sport we olimpiýa hereketini höweslendirmek we ösdürmek, oňa ýaşlary işjeň çekmek, türkmenistanlylarda çagalyk ýyllaryndan başlap bedenterbiýe bilen meşgullanmaga höwesi artdyrmak, sagdyn durmuş ýörelgesiniň, zähmetsöýerligiň we döredijiligiň esasynda duran gymmatlyklary berkarar etmek ugrunda guwandyryjy işler durmuşa geçirilýär

 

Ýe­ri ge­len­de bel­le­sek, mil­li sport ul­ga­myn­da uly öz­gertme­le­riň ama­la aşy­ryl­ma­gy ne­ti­je­sin­de, öz üs­tün­lik­le­ri bi­len ýur­du­my­zyň dün­ýä gi­ňiş­li­gin­dä­ki ab­ra­ýy­ny has-da be­len­de gö­ter­mä­ge, sport ba­bat­da ga­za­ny­lan­la­ry pug­ta­lan­dyr­ma­ga sal­dam­ly go­şant goş­ma­ga taý­ýar ze­hin­li ýaş­la­ryň tä­ze nesli ke­ma­la gel­ýär. Şo­ňa gö­rä, döw­let Baş­tu­ta­ny­myz Türkme­nis­ta­nyň sport ul­ga­myn­da­ky bi­lim işi­ni mil­li tej­ri­bä­ni ne­ti­je­li ulan­mak bi­len bir­lik­de, dün­ýä­niň iň go­wy tej­ri­be­sini öz­leş­dir­mä­ge gö­nük­dir­ýär. Şun­da, aýratyn-da, türk­men spor­tu­ny tä­ze be­lent­lik­le­re çy­kar­ma­ga ýar­dam et­jek ýo­ka­ry hü­när­li hü­när­men­le­ri taý­ýar­la­ma­ga uly äh­mi­ýet be­ril­ýär. Şeý­le­lik­de, bu gün ýur­du­myz­da sport bi­len meş­gul­lan­ma­gyň bar­ha giň ge­ri­me eýe bol­ýan­dy­gy ýaş nes­liň sag­dyn dur­muş ýö­rel­ge­sini saý­lap al­ýan­dy­gy­na aý­dyň şa­ýat­lyk ed­ýär.

 

 

Ýurdumyz Halkara Olimpiýa komitetiniň, Aziýanyň Olimpiýa geňeşiniň agzasy bolmak bilen sporty köpçülikleýin ösdürmäge hem öz mynasyp goşandyny goşýar. Ýurdumyzda halkara ýaryşlarynyň guralmagy Türkmenistan döwletimiziň dünýäniň sport ulgamynda kämilleşmegine, bütin dünýäde türkmen sportuny äşgär etmäge, türgenleriň ussatlyklaryny ýokarlandyrmaga, esasan hem, ösüp gelýän ýaşlarda sporta bolan gyzyklanmany ösdürmäge, sportuň dürli görnüşlerini wagyz etmäge uly ýardam berýär.

 

 

Ýaş nesilleriň sport bilen meşgullanmaklary üçin häzirki wagtda ähli şertler döredilendir. Bu ugurda sport desgalary, sport mekdepleri, stadionlar ýaşlaryň hyzmatynda goýlandyr. Bu bolsa olaryň sport bilen has-da işjeň meşgullanmaklaryna oňat ýardam edýär. Şonuň ýaly-da, häzirki wagtda ýaşlaryň arasynda geçirilýän wagyz-nesihat çärelerinde milli terbiýäniň ähmiýeti, bedenterbiýe we sport bilen meşgullanmagyň peýdasy düşündirilýär. Munuň özi ýaş nesilleriň terbiýesinde möhüm ähmiýete eýe bolup, olaryň sagdyn durmuş ýörelgelerine eýermeklerine kömek edýär.

 

 

Ymamnazar SERDAROW,
Türkmenistanyň Döwlet energetika institutynyň
Energo-tehnologiýa fakultetiniň talyby.