Ahal welaýaty
logo

Soňky täzelikler:
✦ Ankara uniwersitetinde Magtymguly burçy döredildi ✦ ✦ Türkmenistanda “Lukmançylyk durmuş işgäri” atly täze hünärmenler halka hyzmat eder ✦ ✦ Änew şäherinde “Gadymy Änewiň medeniýeti” atly halkara ylmy maslahat geçiriler ✦ ✦ Ýanwar aýynda turbageçirijiler arkaly eksport edilen nebitiň paýy 430,8 million tonna ýetdi ✦ ✦ Ýerewan döwlet uniwersitetinde "Magtymguly filosofiki - mirasy" atly umumy okuw sapagy ✦ ✦ Deňiz söwda gatnaşygynda uly üstünlik gazanylýar ✦ ✦ Arkadag futbol topary Dubaýdaky ilkinji ýoldaşlyk duşuşygynda ýeňiş gazandy ✦ ✦ Ýurdumyzda «Diplomatik protokol» atly ýöriteleşdirilen okuw merkezi açyldy ✦ ✦ Dil bilen dünýäni gezer ✦ ✦ Mekdep okuwçylary halkara ders bäsleşiklerinde 17 medal gazandy ✦
Baş sahypa / Sport /Şaşka boýunça ýaryş geçirildi
  18.01.2024
116
Şaşka boýunça ýaryş geçirildi

Hormatly Prezidentimiziň ýaşlara bildirýän ynamyny ödemek, ylymly, bilim, zehinli ýaşlary ösdürip ýetişdirmek maksady bilen mekdep okuwçylarynyň arasynda sport, zehin bäsleşikleri yzygiderli geçirilýär. Şeýle bäsleşikleriň biri-de ýakynda “Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy” ýylynda okuw ýylynyň ikinji ýarymynyň başlanmagy mynasybetli Tejen etrap bilim bölüminiň gurnamagynda etrabyň 41-nji orta mekdebinde  ýokary synp mekdep okuwçylarynyň arasynda şaşka boýunça  geçirildi.

 

 

Bu ýaryşa etrabyň orta mekdepleriniň ýokary synp okuwçylary gatnaşyp, olar özara bäsleşdiler. Birnäçe gyzykly pursada baý bolan  bäsleşigiň ahyrynda emin agzalaryň gelen netijesi boýunça 1-nji orny 23-nji orta mekdebiň topary eýelemegi başardylar. Şeýlelikde 2-nji orny 41-nji mekdep, 3-nji orny bolsa 33-nji mekdebiň okuwçylary eýelemegi başardylar.

        

 

Ýaryşda ýeňiji bolan toparlara hormat haty we ýadygärlik sowgatlary gowşuryldy.

 

 

Arslan Orazliýew,
Ylym we bilim işgärleriniň Kärdeşler arkalaşyklarynyň
Tejen etrap Geňeşiniň işgäri.