Ahal welaýaty
logo

Soňky täzelikler:
✦ Ankara uniwersitetinde Magtymguly burçy döredildi ✦ ✦ Türkmenistanda “Lukmançylyk durmuş işgäri” atly täze hünärmenler halka hyzmat eder ✦ ✦ Änew şäherinde “Gadymy Änewiň medeniýeti” atly halkara ylmy maslahat geçiriler ✦ ✦ Ýanwar aýynda turbageçirijiler arkaly eksport edilen nebitiň paýy 430,8 million tonna ýetdi ✦ ✦ Ýerewan döwlet uniwersitetinde "Magtymguly filosofiki - mirasy" atly umumy okuw sapagy ✦ ✦ Deňiz söwda gatnaşygynda uly üstünlik gazanylýar ✦ ✦ Arkadag futbol topary Dubaýdaky ilkinji ýoldaşlyk duşuşygynda ýeňiş gazandy ✦ ✦ Ýurdumyzda «Diplomatik protokol» atly ýöriteleşdirilen okuw merkezi açyldy ✦ ✦ Dil bilen dünýäni gezer ✦ ✦ Mekdep okuwçylary halkara ders bäsleşiklerinde 17 medal gazandy ✦
Baş sahypa / Sport /Sagdyn beden - sagdyn ruh
  18.01.2024
106
Sagdyn beden - sagdyn ruh

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe eziz diýarymyz halkara sport hyzmatdaşlygynyň iri merkezleriniň biri hökmünde giňden tanalýar. Milli we halkara ýaryşlarda işjeňlik görkezýän türkmen türgenleriniň gazanýan abraýly üstünlikleri bu ulgamda alnyp barylýan çäreleriň netijeliligini aýdyň görkezýär. “Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy” diýlip yglan edilen ýylymyz hem turuwbaşdan sport ýaryşlaryna beslenip, sagdyn durmuş ýörelgeleriniň köpçülikleýin häsiýete eýe bolmagy bilen tapawutlanýar.      

 

 

Täze belentliklere eýe bolýan türkmen sporty häzirki wagtda ozal görlüp-eşidilmedik ösüşlere beslenýär. “Türkmenistan – ruhubelentligiň we sagdynlygyň ýurdy” atly Uniwersiadanyň oýunlaryny ýylyň-ýylyna geçirmeklik indi ýurdumyzda asylly däbe öwrüldi. Diýarymyzda döwrebap we halkara ülňülerine laýyk gelýän sport desgalarynyň düzümi döredilýär hem-de köpçülikleýin bedenterbiýe-sagaldyş hereketiniň depgini günsaýyn güýçlenýär.

 

 

Ýurdumyzda şeýle şertleriň döredilmegi diňe bir ýaşlar babatynda däl-de, eýsem uly ýaşly, dürli pudaklarda zähmet çekýän bagtyýar raýatlaryň sagdyn ýaşamagy ugrunda edilýän aladalaryň bimöçberdigini aýdyň görkezýär.  

 

 

Watansöýüji, berk bedenli, sagdyn ruhly, döwrebap bilimli nesilleri terbiýeläp ýetişdirmäge, bedenterbiýäni we sporty ösdürmäge giň mümkinçilikleri döredip berýän Gahryman Arkadagymyzyň, Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň janlary sag, ömürleri uzak, tutumly işleri elmydama rowaçlyklara beslensin!

 

 

Sahyt ATADURDYÝEW,
Türkmenistanyň Döwlet energetika
institutynyň talyby.