Ahal welaýaty
logo

Soňky täzelikler:
✦ Gün energiýasyndan peýdalanmagyň mümkinçilikleri ✦ ✦ Agro pack sergisi öz işini tamamlady ✦ ✦ Ak bagtym sen, paýtagtym sen Aşgabat! ✦ ✦ Köpasyrlyk arzuwyň aýdyň dabaralanmasy ✦ ✦ Halkara zähmet maslahatynyň 112-nji mejlisi geçiriler ✦ ✦ “Gilgameş” spektaklynyň ilkinji gezek görkezilişi boldy ✦ ✦ Türkmenistanda biotehnologiýany ösdürmek boýunça maksatnama kabul edildi ✦ ✦ Bäherden etrabynyň hassahanasyna täze medisina enjamlary sowgat berildi ✦ ✦ Babadaýhan etrabynda "Çalsana bagşy" bäsleşiginiň saýlama tapgyry geçirildi ✦ ✦ Saud Arabystan Türkmenistana 25 tonna hurmany sowgat hökmünde ugratdy ✦
Baş sahypa / Ylym we Bilim /Nanotehnologiýalar, himiki tehnologiýalar, täze materiallary öwrenmek we energetika boýunça ýaş alymlar bäsleşiginiň tapgyry geçirildi
  12.04.2024
261
Nanotehnologiýalar, himiki tehnologiýalar, täze materiallary öwrenmek we energetika boýunça ýaş alymlar bäsleşiginiň tapgyry geçirildi

 Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy we Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşi Türkmenistanyň Prezidentiniň “Türkmenistanyň ýaşlarynyň arasynda ylmy işler boýunça bäsleşik geçirmek hakyndaky” Kararyna laýyklykda ylmyň ähli ugurlaryndan baş çykarýan ýaşlary taýýarlamak maksady bilen ýaşlaryň arasynda ylmy işler boýunça yglan edilen bäsleşige badalga berildi.

 

Hepdäniň penşenber güni bäsleşigiň 1-nji ugry Nanotehnologiýalar, himiki tehnologiýalar, täze materiallary öwrenmek we energetika temasy boýunça ýaşlar öz ylmy işleri bilen çykyş etdiler.

Ýeňiji bolan ylmy işler 12-nji iýun – Ylymlar güni mynasybetli dabara bilen sylaglanar. 

 

Şeýle-de okaň:

Ýaş alymlar bäsleşigine badalga berildi