Ahal welaýaty
logo

Soňky täzelikler:
✦ Ankara uniwersitetinde Magtymguly burçy döredildi ✦ ✦ Türkmenistanda “Lukmançylyk durmuş işgäri” atly täze hünärmenler halka hyzmat eder ✦ ✦ Änew şäherinde “Gadymy Änewiň medeniýeti” atly halkara ylmy maslahat geçiriler ✦ ✦ Ýanwar aýynda turbageçirijiler arkaly eksport edilen nebitiň paýy 430,8 million tonna ýetdi ✦ ✦ Ýerewan döwlet uniwersitetinde "Magtymguly filosofiki - mirasy" atly umumy okuw sapagy ✦ ✦ Deňiz söwda gatnaşygynda uly üstünlik gazanylýar ✦ ✦ Arkadag futbol topary Dubaýdaky ilkinji ýoldaşlyk duşuşygynda ýeňiş gazandy ✦ ✦ Ýurdumyzda «Diplomatik protokol» atly ýöriteleşdirilen okuw merkezi açyldy ✦ ✦ Dil bilen dünýäni gezer ✦ ✦ Mekdep okuwçylary halkara ders bäsleşiklerinde 17 medal gazandy ✦
Baş sahypa / Ylym we Bilim /Mekdep okuwçylary online internet olimpiadasynda üstünlikli çykyş etdiler
  30.01.2024
220
Mekdep okuwçylary online internet olimpiadasynda üstünlikli çykyş etdiler

Ýaňy ýakynda Singapur döwletinde, mekdep okuwçylarynyň arasynda online görnüşde, takyk ugurly dersler boýunça StemCo internet olimpiadasy geçirildi. Bu olimpiada ýurdumyzyň mekdep okuwçylary himiýa, biologiýa, fizika we matematika derslerinden gatnaşdylar. 

 

 

Ýurdumyzda ýerleşýän orta mekdepleriň, şol sanda Aşgabat şäherindäki Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky ýöriteleşdirilen umumybilim berýän mekdep-internatynyň okuwçylary bu olimpiada gatnaşyp üstünlikli çykyş etdiler. Olimpiadanyň netijeleri boýunça, olar jemi 16 sany altyn we 37 sany kümüş medallara mynasyp boldylar. Netijelere laýyklykda, himiýa dersi boýunça 29, biologiýa dersi boýunça 12, matematika we fizika dersleri boýunça aýry-aýrylykda 6 sany baýrakly orunlary eýelemegi başardylar. 

 

 

Bu olimpiada dünýä boýunça 45-den gowrak döwlet, 250-den gowrak mekdepler, şeýle hem 12 müňden gowrak okuwçylar gyzyklanma bildirýärler. Bu barada olimpiadanyň resmi web saýtynda habar berilýär.