Ahal welaýaty
logo

Soňky täzelikler:
✦ Sarahs baba Abul fazl piriň 1000 ýyllygyna bagyşlanyp ýaş taryhçylar duşuşygy geçirilýär ✦ ✦ Parahatçylygyň, dostlugyň we durnukly ösüşiň diplomatiýasy ✦ ✦ Bilim – guwandyryjy görkezijileriň sakasy ✦ ✦ Beýik ynama ygrarly ýaşlar ✦ ✦ Ekologiýa syýahatçylygy barada düşünje ✦ ✦ Tejen etrabynda futbol ýaryşy geçirildi ✦ ✦ Развитие экотуризма с учётом полной инклюзии ✦ ✦ 5-nji dekabrda bütindünýä türk kofesi gününde kofäňizi nähili içmek islärsiňiz? ✦ ✦ Sanly ulgamyň kämilleşmegi ✦ ✦ Agrosenagat menejmenti ✦
Baş sahypa / Jemgyýet /Maşgalam - baş galam
  20.11.2023
67
Maşgalam - baş galam

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Gahryman Arkadagymyz, Arkadagly Gahryman Serdarymyz tarapyndan her bir maşgala gurýanlaryň bagtly, agzybir maşgala bolmagy üçin ýurdumyzda ähli mümkinçilikler döredilip berilýär. Ýurdumyzda maşgalany goramak we ony goldamak dӧwlet syýasatynyň esasy ugurlarynyň biri bolup durýar. Maşgala gatnaşyklaryny we maşgalada çaga terbiýesi baradaky kadalary düzgünleşdirýän kanunçylyk namalarynyň dӧwrüň talabyna gӧrä kämil we halkara hukuk kadalaryna laýyk bolmagy üçin netijeli işler amala aşyrylýar. Maşgala gatnaşyklaryny düzgünleşdirýän kadalar biziň kanunçylyk namalarymyzyň içinden eriş-argaç bolup geçýär. Maşgala mukaddesligine uly sarpa goýýan pederlerimiz ýaş çatynjalaryň nikalarynyň berk binýatly, döwletli ojak bolup, bagtyýar ýaşamaklaryny isläpdirler.Ata-babalarymyzdyr ene-mamalarymyzyň milli ýol-ýörelgeleri, däp-dessurlary, urp-adatlary bu günki bagtyýarlyk döwrümizde nusgalyk mekdep hasaplanylýar.

 


Taryha nazar aýlasaň, maşgala terbiýesiniň ӧzeninde zähmet terbiýesine aýratyn üns berlendigi baradaky mysallar has kӧp duş gelýär. Maşgalada her bir ata-ene ӧwrenen hünäriniň, käriniň inçe syrlaryny, tilsimlerini, şol hünäre, zähmete bolan sӧýgini ilki bilen çagalaryna ӧwredip, ol hünäri ata ogluna ӧwretse, ene gyzyna geçiripdir. «Ata kesbi-ogla halal» diýen parasatly pähimleriň bolmagy, geçmişde ata-enelerimiziň çagany kiçi ýaşdan terbiýeländigine şaýatlyk edýär.

 


Şazada GANDYMOW,
Türkmen oba hojalyk institutynyň
Gidromeliorasiýa we oba hojalygyny mehanizmleşdirmek fakultetiniň
1-nji ýyl talyby.