Ahal welaýaty
logo

Soňky täzelikler:
✦ Sarahs baba Abul fazl piriň 1000 ýyllygyna bagyşlanyp ýaş taryhçylar duşuşygy geçirilýär ✦ ✦ Parahatçylygyň, dostlugyň we durnukly ösüşiň diplomatiýasy ✦ ✦ Bilim – guwandyryjy görkezijileriň sakasy ✦ ✦ Beýik ynama ygrarly ýaşlar ✦ ✦ Ekologiýa syýahatçylygy barada düşünje ✦ ✦ Tejen etrabynda futbol ýaryşy geçirildi ✦ ✦ Развитие экотуризма с учётом полной инклюзии ✦ ✦ 5-nji dekabrda bütindünýä türk kofesi gününde kofäňizi nähili içmek islärsiňiz? ✦ ✦ Sanly ulgamyň kämilleşmegi ✦ ✦ Agrosenagat menejmenti ✦
Baş sahypa / Jemgyýet /Mary welaýatynda geçirilýän ýaşlar forumynyň çäginde sergi geçirildi
  16.11.2023
112
Mary welaýatynda geçirilýän ýaşlar forumynyň çäginde sergi geçirildi

Şu gün Mary şäherinde Merkezi Aziýa ýurtlarynyň we Hytaý Halk Respublikasynyň Ýaşlarynyň «Beýik Ýüpek ýolunyň täze eýýamy» atly forumy öz işine başlady. Daşary ýurt wekilýetleri serginiň çäklerinde ýurdumyzyň ösüşler hem-de milli gymmatlyklarymyz bilen tanyşdylar.