Ahal welaýaty
logo

Soňky täzelikler:
✦ Ýaşlar baradaky alada döwletimiziň ileri tutulýan wezipesidir ✦ ✦ Dalaşgärler üçin orta hünär okuw mekdepleriň sanawy - 2024 ✦ ✦ Dalaşgärler üçin ýokary okuw mekdepleriň sanawy - 2024 ✦ ✦ Dalaşgär 2024: Aba Annaýew adyndaky Halkara atçylyk akademiýasy ✦ ✦ Suwuň taryhy-ýaşaýyş taryhy ✦ ✦ Daşky gurşawyň arassalygy-tebigatyň sagdynlygy ✦ ✦ Dalaşgär 2024: Sahy Jepbarow adyndaky Arkadag şäher ýörite sungat mekdebi ✦ ✦ Dalaşgär 2024: Daňatar Öwezow adyndaky Türkmen döwlet ýörite sazçylyk mekdebi ✦ ✦ Dalaşgär 2024: Türkmenistanyň Döwlet çeperçilik akademiýasy ✦ ✦ Arzuwlan zamanyň geldi, Pyragy! ✦
Baş sahypa / Jemgyýet /Mary welaýatynda geçirilýän ýaşlar forumynyň çäginde sergi geçirildi
  16.11.2023
255
Mary welaýatynda geçirilýän ýaşlar forumynyň çäginde sergi geçirildi

Şu gün Mary şäherinde Merkezi Aziýa ýurtlarynyň we Hytaý Halk Respublikasynyň Ýaşlarynyň «Beýik Ýüpek ýolunyň täze eýýamy» atly forumy öz işine başlady. Daşary ýurt wekilýetleri serginiň çäklerinde ýurdumyzyň ösüşler hem-de milli gymmatlyklarymyz bilen tanyşdylar.