Ahal welaýaty
logo

Soňky täzelikler:
✦ Ankara uniwersitetinde Magtymguly burçy döredildi ✦ ✦ Türkmenistanda “Lukmançylyk durmuş işgäri” atly täze hünärmenler halka hyzmat eder ✦ ✦ Änew şäherinde “Gadymy Änewiň medeniýeti” atly halkara ylmy maslahat geçiriler ✦ ✦ Ýanwar aýynda turbageçirijiler arkaly eksport edilen nebitiň paýy 430,8 million tonna ýetdi ✦ ✦ Ýerewan döwlet uniwersitetinde "Magtymguly filosofiki - mirasy" atly umumy okuw sapagy ✦ ✦ Deňiz söwda gatnaşygynda uly üstünlik gazanylýar ✦ ✦ Arkadag futbol topary Dubaýdaky ilkinji ýoldaşlyk duşuşygynda ýeňiş gazandy ✦ ✦ Ýurdumyzda «Diplomatik protokol» atly ýöriteleşdirilen okuw merkezi açyldy ✦ ✦ Dil bilen dünýäni gezer ✦ ✦ Mekdep okuwçylary halkara ders bäsleşiklerinde 17 medal gazandy ✦
Baş sahypa / Gyzykly /Kofeniň täzeçe öndüriliş usuly
  24.12.2023
405
Kofeniň täzeçe öndüriliş usuly

Finlýandiýanyň Döwlet ylmy-gözlegniň ýolbaşçysy Haýko Rişeriň bellemegine görä kofe agajynyň öýjüklerinden kofe alyndy. Hasaplamalara görä barlaghanada öndürilen kofeniň tagamy 80% hakyky kofeniňkä meňzeýär.

 

 

Alym: "Kofeni şeýle usulda taýýarlamak köp sanly täze tehnologiýalaryň zerurdygyny” belläp geçdi.

 

 

Şeýle-de “kofe lazer şöhlelerinde gowrulýar" – diýip belläp geçdi. Bu önüme Beanless Coffee (dänesiz kofe) diýip at berdiler. Bu kofeniň peýdasy adama energiýa güýjini  berýär we naturallylygy bilen tapawutalanýar.

 

 

Gözlegçiler olaryň işlenip taýýarlanyşy, öndürijileri gyzyklandyrar diýip umyt edýärler. Laboratoriýada ösdürilip ýetişdirilen kofe üçin azyk iýmiti derejesini almak prosesi takmynan dört ýyl dowam edip biler. 

 

Begenç Muhammedow,
Türkmen oba hojalyk institutynyň
1-nji ýyl talyby.