Ahal welaýaty
logo

Soňky täzelikler:
✦ Ankara uniwersitetinde Magtymguly burçy döredildi ✦ ✦ Türkmenistanda “Lukmançylyk durmuş işgäri” atly täze hünärmenler halka hyzmat eder ✦ ✦ Änew şäherinde “Gadymy Änewiň medeniýeti” atly halkara ylmy maslahat geçiriler ✦ ✦ Ýanwar aýynda turbageçirijiler arkaly eksport edilen nebitiň paýy 430,8 million tonna ýetdi ✦ ✦ Ýerewan döwlet uniwersitetinde "Magtymguly filosofiki - mirasy" atly umumy okuw sapagy ✦ ✦ Deňiz söwda gatnaşygynda uly üstünlik gazanylýar ✦ ✦ Arkadag futbol topary Dubaýdaky ilkinji ýoldaşlyk duşuşygynda ýeňiş gazandy ✦ ✦ Ýurdumyzda «Diplomatik protokol» atly ýöriteleşdirilen okuw merkezi açyldy ✦ ✦ Dil bilen dünýäni gezer ✦ ✦ Mekdep okuwçylary halkara ders bäsleşiklerinde 17 medal gazandy ✦
Baş sahypa / Gyzykly /Ilkinji telefon nomer
  25.01.2024
398
Ilkinji telefon nomer

Dünýäde ilkinji telefon söhbetdeşligi 1876-njy ýylyň 10-njy martynda oýlap tapyjy Aleksandr Belliň goňşy otagdaky kömekçisine jaň edip, içeri girmegini haýyş eden wagtynda bolup geçdi. Enjamlar göni birikdirildi, şonuň üçin Bell belgini aýlamaly däldi.

 

 

Tizara ABŞ-da telefon ulgamynyň müşderileri üçin şahsy belgiler peýda boldy. Ilki bilen dört san boldy. Az adam telefon alyp bilýärdi, şonuň üçin bir şäher üçin 9999 belgisi ýeterlikdi. Müşderileriň sanynyň köpelmegi bilen sanlaryň sany goşulmalydy. ABŞ-da ilkinji ýedi sanly san peýda boldy. Köp müşderi bagtsyzdy, sebäbi nomerlary ýatda saklamak kyndy. Ýeri gelende aýtsak, bir adam näçe telefon belgisini ýatda saklap biler? Beýniniň mümkinçilikleri, elbetde, hemmeler üçin tapawutly, ýöne alymlar 237-den köp bolmaly däldigini kepillendirýärler.


 

 

1891-nji ýylda Kanzas Siti şäherinden Elmon Strojer göni jaň edýän telefon üçin patent aldy. Strojeri zerurlyk boýunça oýlap tapyjy diýip atlandyryp bolar, onuň kiçi bir işi bardy - tabyt ýasamak üçin bölüm. Bäsdeşiniň aýaly telefon alyş-çalyş operatory bolup işe girende, buýrugy bolmazdan galyp biljekdigi sebäpli, işiniň çökmek howpuna düşdi.

 

 

Dünýädäki iň gymmat telefon belgisi  bolsa 666-66-66. Kataryň paýtagty Doha şäherindäki haýyr-sahawat auksionynda satyldy. Bu san Katar Telekom tarapyndan auksiona çykaryldy we 2 million 750 müň dollara satyldy. Maliýe serişdeleri bolsa ýurduň lukmançylygyny ösdürmäge gönükdirildi.

 

 

Taýýarlan: Gülruh ATABAÝEWA,
TMÝG-niň Daşoguz welaýatynyň
Daşoguz şäher Geňeşiniň esasy hünärmeni.