Ahal welaýaty
logo

Soňky täzelikler:
✦ Ankara uniwersitetinde Magtymguly burçy döredildi ✦ ✦ Türkmenistanda “Lukmançylyk durmuş işgäri” atly täze hünärmenler halka hyzmat eder ✦ ✦ Änew şäherinde “Gadymy Änewiň medeniýeti” atly halkara ylmy maslahat geçiriler ✦ ✦ Ýanwar aýynda turbageçirijiler arkaly eksport edilen nebitiň paýy 430,8 million tonna ýetdi ✦ ✦ Ýerewan döwlet uniwersitetinde "Magtymguly filosofiki - mirasy" atly umumy okuw sapagy ✦ ✦ Deňiz söwda gatnaşygynda uly üstünlik gazanylýar ✦ ✦ Arkadag futbol topary Dubaýdaky ilkinji ýoldaşlyk duşuşygynda ýeňiş gazandy ✦ ✦ Ýurdumyzda «Diplomatik protokol» atly ýöriteleşdirilen okuw merkezi açyldy ✦ ✦ Dil bilen dünýäni gezer ✦ ✦ Mekdep okuwçylary halkara ders bäsleşiklerinde 17 medal gazandy ✦
Baş sahypa / Saglyk /Halkymyzyň saglygy – döwletimiziň baş baýlygy
  17.01.2024
88
Halkymyzyň saglygy – döwletimiziň baş baýlygy

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gahryman Arkadagymyzyň baştutanlygynda işlenip taýýarlanylan hem-de Arkadagly Gahryman Serdarymyz tarapyndan üstünlikli dowam etdirilýän “Saglyk” Döwlet maksatnamasyna laýyklykda, häzirki wagtda saglygy goraýyş pudagyny mundan beýläk-de ösdürmek boýunça toplumlaýyn çäreler amala aşyrylýar. Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýurdumyzyň saglygy goraýyş ulgamy täze belentliklere çykýar. Innowasion ugurlara esaslanmak bilen, lukmançylyk edaralarynyň kuwwatyndan has netijeli peýdalanmak, ilata ýokary hilli hyzmatlary hödürlemek, raýatlaryň sagdynlygyny üpjün etmek boýunça giň gerimli işler amala aşyrylýar. 

 

 

Saglygy goraýyş ulgamyna sanly ulgamyň işjeň ornaşdyrylmagy netijesinde maglumatlary alyşmak üçin göni sanly aragatnaşyk ulgamyndan peýdalanylýar. Iň täze telekommunikasiýa we kompýuter tehnologiýalary, uzak aralyga garamazdan, meýilnamalaýyn we tiz lukmançylyk kömegini bermek, şeýle hem keselleri anyklamak, bejermek we öňüni almak ulgamynda yzygiderli geňeşmeleri geçirmek, tejribe alyşmak üçin ýokary hünärli daşary ýurtly hünärmenleri çekmäge mümkinçilik döredýär. 

 

 

Şeýle hem ýurdumyzda bedenterbiýä we sporta jemgyýetçilik saglygynyň esas goýujy şertleri hökmünde garalýar. Ýurdumyzda giň gerimli öňüni alyş çäreleriniň çäklerinde bedenterbiýe-sagaldyş hereketini işjeňleşdirmäge, halk köpçüligini sportuň dürli görnüşleri bilen meşgullanmaga çekmäge gönükdirilen toplumlaýyn özgertmeler durmuşa geçirilýär.

 

 

Göwher GELDIÝEWA,
Türkmenistanyň Döwlet energetika
institutynyň talyby.