Ahal welaýaty
logo

Soňky täzelikler:
✦ The calendar of international exibition in Turkive ✦ ✦ 2024-nji ýyl üçin Türkiýede geçirilmegi meýilleşdirilýän halkara sergileriň sanawy bilen tanyş boluň! ✦ ✦ Bedewleriň behişdi dünýäsine syýahat ✦ ✦ Hokkeý boýunça halkara ýaryşyň ilkinji duşuşyklary geçirildi ✦ ✦ Hokkeý boýunça halkara ýaryş badalga aldy ✦ ✦ Mary etrap medeniýet öýünde edebi sazly konsert geçirildi ✦ ✦ Türkmenistan “TIBCO-2024” halkara sergisine gatnaşar ✦ ✦ Türkmenistan 2023-nji ýylda 135 million dollarlyk oba hojalyk önümlerini eksport etdi ✦ ✦ Hytaýda Türkmenistanyň Medeniýet ýyly geçiriler ✦ ✦ «Arkadag» futbol topary 28 duşuşykda 100 goly tora saldy ✦
Baş sahypa / Ykdysadyýet /Geljek ýyl Ahal welaýatynyň býujeti 7,1 göterim ýokarlanar
  21.12.2023
160
Geljek ýyl Ahal welaýatynyň býujeti 7,1 göterim ýokarlanar

Ahal welaýatynyň býujeti üstümizdäki ýyl bilen deňeşdirilende 7,1 göterim ýokarlanar.  Bu barada Türkmenistanyň maliýe-ykdysady ministriligi Döwlet býujiýetini tassyklady. Türkmenistanyň esasy maliýe resminamasynda durmuş maksatly ulgama gönükdiriljek serişdeler 77,3 göterim möçberde göz öňünde tutuldy.

 

 

Şolardan 36,6 göterimi bilim pudagyna, 13,5 göterimi saglygy goraýşa, 2,9 göterimi medeniýete, 37,8 göterimi döwlet durmuş üpjünçilik ulgamyna, 9,2 göterimi ýaşaýyş jaý-jemagat hojalygyna harçlanar.

 

 

Şunuň bilen baglylykda geljek ýyl Aşgabat şäheriniň býujeti 2023-nji ýylyň görkezijisi bilen deňeşdirilip 10,8 göterim ýokary bolar. Balkan welaýatynyň býujeti 9,5 göterim, Daşoguz welaýatynyň býujeti 9,4 göterim, Lebap welaýatynyň býujeti 9,2 göterim, Mary welaýatynyň býujeti 8,1 göterim ýokary bolar.

 

 

Ýurduň ykdysadyýetiniň önümçilik maksatly desgalarynyň gurluşygyna maýa goýumlaryň umumy möçberinden 67,8 göterimi, önümçilik däl maksatly desgalaryň gurluşygyna 32,2 göterimi harçlanar.

 

 

Umuman, Türkmenistanyň 2024-nji ýyl üçin býujeti 2023-nji ýyldakydan 12,8% ýokarlanar. Döwlet býujetinde esasy göýberilen serişde çykýan býujete ýatyryldy. Esasan hem oba-hojalygyny halkyň ýaşaýyş durmuşyny gowlandyrmak boýunça işer alynyp barylar. Şu ýylky umumy giren we çykan çykdaýjylaryň netijeleri öňki ýyl bilen deňeşdirilende, ýokary ýagny gowy netije berýär.

 

Merdan Nuryýew,
Türkmen oba hojalyk institutynyň
5-nji ýyl tralyby.