Ahal welaýaty
logo

Soňky täzelikler:
✦ The calendar of international exibition in Turkive ✦ ✦ 2024-nji ýyl üçin Türkiýede geçirilmegi meýilleşdirilýän halkara sergileriň sanawy bilen tanyş boluň! ✦ ✦ Bedewleriň behişdi dünýäsine syýahat ✦ ✦ Hokkeý boýunça halkara ýaryşyň ilkinji duşuşyklary geçirildi ✦ ✦ Hokkeý boýunça halkara ýaryş badalga aldy ✦ ✦ Mary etrap medeniýet öýünde edebi sazly konsert geçirildi ✦ ✦ Türkmenistan “TIBCO-2024” halkara sergisine gatnaşar ✦ ✦ Türkmenistan 2023-nji ýylda 135 million dollarlyk oba hojalyk önümlerini eksport etdi ✦ ✦ Hytaýda Türkmenistanyň Medeniýet ýyly geçiriler ✦ ✦ «Arkadag» futbol topary 28 duşuşykda 100 goly tora saldy ✦
Baş sahypa / Ykdysadyýet /Deňiz söwda gatnaşygynda uly üstünlik gazanylýar
  21.02.2024
122
Deňiz söwda gatnaşygynda uly üstünlik gazanylýar

Häzirki wagtda daşary söwda ýük dolanşygynda deňiz ýollarynyň ähmiýeti örän uludyr. Biziň ýurdumyzyň açyk ummana çykalgasy ýok bolmagyna garamazdan, bu pudak öz ähmiýetini ýitirmeýär. Daşary ýurtlara eksport edilýän harytlar esasan Hazar deňziniň üsti arkaly amala aşyrylýar.

 

 

Deňiz söwda floty 2023-nji ýylyň dowamynda kenar ýük gamileriň üsti arkaly 2,24 million ýük daşaldy, 2022-nji ýyl bilen deňeşdirlende bolsa 19,2 million ösüş gazanyldy. 

 

 

Şeýlelikde 2023-nji ýyl üçin ýyl maksatnamasyna laýyklykda ýerine ýetirilmeli işler 130 göterim ýerine ýetirildi, bu bolsa deňiz söwda gatnaşygynda uly ösüş gazanylandygyna şaýatlyk edýär. Mundan başga-da, ýük dolanşygy 948 million tonna deň bolup 2022-nji ýyla garanyňda 17.8 göterim ýokarlandy. Şunlukda 2023-nji ýylda ýük dolanşygy boýunça meýilnama talaba laýyk ýerine ýetirildi.

 

 

Deňiz üstaşyr ýolagçy gatnawlarynda hem 59.3 million ösüş gazanalyp bu ugrundaky görkeziji 9.185 million ýolagçy kilometre deň boldy.

 

Berdi Berdiýew,
Türkmen oba hojalyk 
institutynyň mugallymy.