Ahal welaýaty
logo

Soňky täzelikler:
✦ Gün energiýasyndan peýdalanmagyň mümkinçilikleri ✦ ✦ Agro pack sergisi öz işini tamamlady ✦ ✦ Ak bagtym sen, paýtagtym sen Aşgabat! ✦ ✦ Köpasyrlyk arzuwyň aýdyň dabaralanmasy ✦ ✦ Halkara zähmet maslahatynyň 112-nji mejlisi geçiriler ✦ ✦ “Gilgameş” spektaklynyň ilkinji gezek görkezilişi boldy ✦ ✦ Türkmenistanda biotehnologiýany ösdürmek boýunça maksatnama kabul edildi ✦ ✦ Bäherden etrabynyň hassahanasyna täze medisina enjamlary sowgat berildi ✦ ✦ Babadaýhan etrabynda "Çalsana bagşy" bäsleşiginiň saýlama tapgyry geçirildi ✦ ✦ Saud Arabystan Türkmenistana 25 tonna hurmany sowgat hökmünde ugratdy ✦
Baş sahypa / Gyzykly /Bütindünýä Parahatçylyk we ösüş üçin ylymlar güni
  11.11.2023
293
Bütindünýä Parahatçylyk we ösüş üçin ylymlar güni

Her ýylyň 10-njy noýabrynda bütin dünýäde Parahatçylyk we ösüş üçin bütindünýä ylymlar güni giňden bellenilip geçirilýär. Ol ylymyň peýdalary barada dünýäde habarlylygy artdyrýar, halkara jemgyýetçiligine ylmyň zerurlygynyň  ýatlatmasy bolup hyzmat edýär.

 

 

Islendik döwletiň we jemgyýetiň hukuk taýdan parahatçylygynyň we ösüşiniň özgermegi üçin ylym we bilimiň kämilleşmeginiň ähmiýeti örän uludyr. Ylym-jemgyýetiň parahatçylygynyň hem ösüşiniň aýdyň ýoluny açyp görkezýän gyzyldan hem gymmatly kämilleşmegiň ýoludyr.Parahatçylygyň bar ýerinde bolsa, ösüş hem bardyr. Parahat yaşaýan döwlet ösýär, özgerýär, ylym bolsa kämilleşýär. Ylmyň kämilleşmegi islendik bir ýurduň geljegi üçin örän wajypdyr. 

 

 

Halkara ylymlar güni ilkinji gezek ÝUNESKO-nyň goldamagynda 2002-nji ýylyň 10-njy noýabrynda geçirildi. Şondan bäri, her ýylyň 10-njy noýabry Parahatçylyk we ösüş üçin Halkara ylymlar güni hökmünde giňden bellenilip geçilýär.

 

 

Abraýhan IKRAMOW,
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň
Halkara gatnaşyklary institutynyň talyby.