Ahal welaýaty
logo

Soňky täzelikler:
✦ Ankara uniwersitetinde Magtymguly burçy döredildi ✦ ✦ Türkmenistanda “Lukmançylyk durmuş işgäri” atly täze hünärmenler halka hyzmat eder ✦ ✦ Änew şäherinde “Gadymy Änewiň medeniýeti” atly halkara ylmy maslahat geçiriler ✦ ✦ Ýanwar aýynda turbageçirijiler arkaly eksport edilen nebitiň paýy 430,8 million tonna ýetdi ✦ ✦ Ýerewan döwlet uniwersitetinde "Magtymguly filosofiki - mirasy" atly umumy okuw sapagy ✦ ✦ Deňiz söwda gatnaşygynda uly üstünlik gazanylýar ✦ ✦ Arkadag futbol topary Dubaýdaky ilkinji ýoldaşlyk duşuşygynda ýeňiş gazandy ✦ ✦ Ýurdumyzda «Diplomatik protokol» atly ýöriteleşdirilen okuw merkezi açyldy ✦ ✦ Dil bilen dünýäni gezer ✦ ✦ Mekdep okuwçylary halkara ders bäsleşiklerinde 17 medal gazandy ✦
Baş sahypa / Syýasat /Bitaraplyk - bagtyýarlygyň binýady
  28.11.2023
324
Bitaraplyk - bagtyýarlygyň binýady

Häzirki wagtda ýurdumyz hemişelik Bitaraplygynyň dünýä bileleşigi tarapyndan ykrar edilmeginiň şanly 28 ýyllygynyň bosagasynda dur. Bu taryhy sene halkymyz üçin diňe bir şanly sene bolman, eýsem hemişelik Bitarap Türkmenistan döwletimiziň sebitde, tutuş dünýäde parahatçylygy we howpsuzlygy pugtalandyrmaga goşýan goşandyny dünýä jemgyýetçiligine aýdyň görkezmäge mümkinçilik  berýär. Ylalaşdyryjy merkez hökmünde 28 ýylda bitiren hyzmatlary ýurdumyzyň  halkara abraýyny has-da  belende göterýär.

 

 

1995-nji ýylyň 12-nji dekabrynda Birleşen Milletler Guramasynyň 50-nji ýubileý sessiýasynda gurama agza bolan dünýäniň 185 döwleti tarapyndan Garaşsyz Türkmenistanyň hemişelik Bitarap döwlet hökmünde ykrar edilmegi türkmen halkynda uly buýsanç döretdi. Garaşsyz, baky Bitarap Türkmenistan hiç bir harby bileleşiklere goşulmaýan, dawa-jenjellere gatnaşmaýan, çylşyrymly meseleleri diplomatiki ýol bilen çözmekde ylalaşdyryjy merkeze öwrüldi. Ýurdumyzda geçirilýän syýasy duşuşyklar, halkara forumlar, festiwallar we dürli sergiler Türkmenistanyň at-abraýyny has-da artdyrýar.

 

 

Türkmenistanyň mukaddes Garaşsyzlygy, Bitarap döwleti ykrar edilenden soň, döwlet tarapyndan milli medeni gymmatlyklary täzeden öwrenmek we dikeltmek işleri ileri sürüldi. Türkmen kompozitorlary tarapyndan Watanymyza bolan çuňňur söýgüni wasp etmäge gönükdirilen operalaryň, oratoriýalaryň, kantatalaryň, odalaryň, horlaryň ähmiýeti örän uludyr. Häzirki wagtda baky Bitaraplygymyzyň 28 ýyllyk toýuna ussat kompozitorlarymyz we ýaş zehinli kompozitorlarymyz tarapyndan täze eserler döredilip, şanly senä ýokary taýýarlykly barylýar.

 

 

Owadan ALIMOWA,
Türkmenistanyň Döwlet energetika institutynyň
3-nji ýyl talyby.