Ahal welaýaty
logo

Soňky täzelikler:
✦ Ankara uniwersitetinde Magtymguly burçy döredildi ✦ ✦ Türkmenistanda “Lukmançylyk durmuş işgäri” atly täze hünärmenler halka hyzmat eder ✦ ✦ Änew şäherinde “Gadymy Änewiň medeniýeti” atly halkara ylmy maslahat geçiriler ✦ ✦ Ýanwar aýynda turbageçirijiler arkaly eksport edilen nebitiň paýy 430,8 million tonna ýetdi ✦ ✦ Ýerewan döwlet uniwersitetinde "Magtymguly filosofiki - mirasy" atly umumy okuw sapagy ✦ ✦ Deňiz söwda gatnaşygynda uly üstünlik gazanylýar ✦ ✦ Arkadag futbol topary Dubaýdaky ilkinji ýoldaşlyk duşuşygynda ýeňiş gazandy ✦ ✦ Ýurdumyzda «Diplomatik protokol» atly ýöriteleşdirilen okuw merkezi açyldy ✦ ✦ Dil bilen dünýäni gezer ✦ ✦ Mekdep okuwçylary halkara ders bäsleşiklerinde 17 medal gazandy ✦
Baş sahypa / Ylym we Bilim /Bilim – guwandyryjy görkezijileriň sakasy
  07.12.2023
239
Bilim – guwandyryjy görkezijileriň sakasy

Arkadagly Gahryman Serdarymyz taryhy çykyşlarynda her bir maksatly işe ähli halkymyz bilen bir hatarda, türkmen ýaşlarynyň hem mynasyp goşant goşýandygyny belläp geçýär. Bu guwandyrjy görkezijileriň sakasy ylym-bilim bolup durýar. Ýurdumyzyň bilim ulgamynyň dünýä ülňülerine laýyk gelýän derejede ösdürilmegi hem-de bu ugurdaky işleriň netijeli häsiýetde ýola goýulmagy üçin yzygiderli mümkinçilikler döredilýär.  Bu möhüm pudakda alnyp barylýän çäreler ýaşlaryň ösen ukyp-başarnykly, bilimli bolup ýetişmeklerine, ylmy gözlegleriniň täze basgançaklaryna aralaşmaklaryna oňyn täsir edýär.

 

 

Häzirki zaman türkmen ýaşlarynyň durmuşyň islendik ugurlaryndan oňat baş alyp çykmaklary üçin olara berilýän bilim-terbiýäniň döwrebap görnüşde bolmagyna aýratyn üns berilýär. Ýaş nesliň beden we ruhy taýdan sazlaşykly ösmegi, watansöýüjilik, ynsanperwerlik ruhunda terbiýelenmegi bilen baglanyşykly özgertmeler öz mynasyp miwelerini berýär. Türkmen ýaşlary öz başarnyklaryny dünýä ýüzünde görkezip, türkmen tuguny belentde parladýalar.

 

 

Biz ýaşlara dünýä ülňülerine laýyk derejede bilim almaga giň şertleri döredip berýän alym Arkadagymyzyň hem-de Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň janlary sag, ömürleri uzak, tutýan tutumly işleri hemişe rowaç bolsun! 

 

 

Merdan ŞAÝMERDANOW,
Türkmenistanyň Döwlet energetika institutynyň talyby.