Ahal welaýaty
logo

Soňky täzelikler:
✦ The calendar of international exibition in Turkive ✦ ✦ 2024-nji ýyl üçin Türkiýede geçirilmegi meýilleşdirilýän halkara sergileriň sanawy bilen tanyş boluň! ✦ ✦ Bedewleriň behişdi dünýäsine syýahat ✦ ✦ Hokkeý boýunça halkara ýaryşyň ilkinji duşuşyklary geçirildi ✦ ✦ Hokkeý boýunça halkara ýaryş badalga aldy ✦ ✦ Mary etrap medeniýet öýünde edebi sazly konsert geçirildi ✦ ✦ Türkmenistan “TIBCO-2024” halkara sergisine gatnaşar ✦ ✦ Türkmenistan 2023-nji ýylda 135 million dollarlyk oba hojalyk önümlerini eksport etdi ✦ ✦ Hytaýda Türkmenistanyň Medeniýet ýyly geçiriler ✦ ✦ «Arkadag» futbol topary 28 duşuşykda 100 goly tora saldy ✦
Baş sahypa / Medeniýet /Änew şäherinde “Gadymy Änewiň medeniýeti” atly halkara ylmy maslahat geçiriler
  24.02.2024
157
Änew şäherinde “Gadymy Änewiň medeniýeti” atly halkara ylmy maslahat geçiriler

27-nji martda Türki medeniýetiň halkara guramasy bolan TÜRKSOÝ girýän döwletleriň arasynda “Gadymy Änewiň medeniýeti” atly halkara ylmy maslahat geçiriler.

 

 

Änew şäheriniň 2024-nji ýylda “Türki dünýäsiniň medeni paýtagty” diýlip yglan edilmegi mynasybetli geçirilýän bu çärä Amerikanyň Birleşen Ştatlaryndan, Russiýa Federasiýasyndan, Türkiýe, Özbegistan, Belarus, Gazagystan, Gyrgyz Respublikalaryndan hem-de öz ýurdumyzdan we başgada birnäçe ýurtlardan belli taryhy öwrenijiler,arheologlar, Gündogary öwrenijiler, professorlar, ýaş alymlaryň we muzeý işgärleriniň gelmegine garaşylýar. Olar “Türki dünýäsiniň medeni paýtagty” diýlip yglan edilmegi mynasybetli Änew şäherinde guraljak dabaralara we çärelere hem gatnaşarlar.

 

 

Änew şäheri öz taryhyny müňýyllyklardan alyp gaýdýar. Dünýäde ekerançylyk pudagynyň gadymy ojaklarynyň biri hökmünde tanalýan bu şäherde geçiriljek çäreler, ylmy-barlag işleri türkmen halkynyň şöhratly taryhyny has hem dünýä ýaýmaga mümkinçilik berer. Türkmen alymlarynyň we daşary ýurtdan geljek alymlaryň bilelikde alyp barjak işleriniň ýokary derejede geçirilmegi üçin degişli işler alynyp barylýar.

 

Aýsenem Rahymowa,
Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar
we Informatika Institutynyň talyby.