Ahal welaýaty
logo

Soňky täzelikler:
✦ Sarahs baba Abul fazl piriň 1000 ýyllygyna bagyşlanyp ýaş taryhçylar duşuşygy geçirilýär ✦ ✦ Parahatçylygyň, dostlugyň we durnukly ösüşiň diplomatiýasy ✦ ✦ Bilim – guwandyryjy görkezijileriň sakasy ✦ ✦ Beýik ynama ygrarly ýaşlar ✦ ✦ Ekologiýa syýahatçylygy barada düşünje ✦ ✦ Tejen etrabynda futbol ýaryşy geçirildi ✦ ✦ Развитие экотуризма с учётом полной инклюзии ✦ ✦ 5-nji dekabrda bütindünýä türk kofesi gününde kofäňizi nähili içmek islärsiňiz? ✦ ✦ Sanly ulgamyň kämilleşmegi ✦ ✦ Agrosenagat menejmenti ✦
Baş sahypa / Ylym we Bilim /Akbugdaý etrabynyň 27-nji orta mekdebi bäsleşikde öňe saýlandy
  04.10.2023
276
Akbugdaý etrabynyň 27-nji orta mekdebi bäsleşikde öňe saýlandy

Ahal welaýatynyň Akbugdaý etrabynyň 27-nji orta mekdebiniň mugallymlary "Golden bookmark" kitap okamak bäsleşiginde işjeňlik bilen öňe saýlandy. Mekdebiň mugallymlary Ogulnabat Hojaşowa, Şirin Agaýewa, Aýgül Meretgulyýewa höweslendiriji baýraga mynasyp boldular, Bägül Allamyradowa bolsa birinji orun eýeledi we naýbaşy baýraga eýe boldy.

Mekdebiň müdiri Amangözel Orazmyradowanyň gürrüň bermegine görä bu mekdebiň okuwçylary döwlet olimpiadalarynda we halkara internet olimpiadalarynda hem ýokary netijeleri gazanýarlar. Bu mekdep 2012-nji ýylyň 4-nji aprelde açylyp ulanylmaga berildi. Bir wagtda 600 orunlyk mekdepde, dürli salkynlardan 2000-den gowrak okuwçy bilim alýar. Akbugdaý etrabynyň 27-nji orta mekdebi takyk we iňlis dili derslerine ýöriteleşdirilen. Şeýle-de bu mekdebiň uçurymlarynyň ýokary okuw mekdeplerine girmek boýunça hem ýokary görkezijilere eýedir.

Kitapsöýüjiler bäsleşigi Ahal welaýat Baş bilim müdirligi, Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Ahal welaýat Geňeşi, TMÝG MG-niň Maglumat beriş bölümi, Türkmenistanyň Senagatçylar we Telekeçiler partiýasynyň Ahal welaýat komiteti, hem-de “Gujurly bilim merkeziniň” ilkinji Ýaşlar guramasynyň bilekde guramaçylygynda alnyp baryldy.

Gurbanguly Berdimuhamedowyň “Ömrümiň manysy” we “Ömrümiň manysynyň dowamaty” atly kitaplaryndan  mugallymlar üçin gollanma bölümlerinden, şeýle-de “Dünýä edebibaty” žurnalynda çykan mugallymlar üçin peýdaly saýalama daşary ýurt eserlerinden geçirilen “Golden bookmark” atly kitap okamak bäsleşiginde jemi 9 sany mugallym baýrakly orna mynasyp boldy.

Ýeňijilere "Gujurly bilim merkezi" hojalyk jemgyýeti tarapyndan gymmat bahaly sowgatlar berildi.

Bäsleşik Türkmenistanyň Prezidentiniň hem-de türkmen halkynyň Milli Lideriniň ýaş nesli giň dünýägaraýyşly, hemmetaraplaýyn kämil şahsyýetleri terbiýeläp ýetişdirmek baradaky yzygiderli berýän tabşyryklaryny ýerine ýetirmek we ýaşlarda kitap okamaga bolan höwesini artdyrmak maksady bilen geçirildi.

Şeýle-de okaň:
Akbugdaý etrabynda mugallymlaryň arasynda kitap okamak bäsleşigi geçirildi