Ahal welaýaty
logo

Soňky täzelikler:
✦ Ankara uniwersitetinde Magtymguly burçy döredildi ✦ ✦ Türkmenistanda “Lukmançylyk durmuş işgäri” atly täze hünärmenler halka hyzmat eder ✦ ✦ Änew şäherinde “Gadymy Änewiň medeniýeti” atly halkara ylmy maslahat geçiriler ✦ ✦ Ýanwar aýynda turbageçirijiler arkaly eksport edilen nebitiň paýy 430,8 million tonna ýetdi ✦ ✦ Ýerewan döwlet uniwersitetinde "Magtymguly filosofiki - mirasy" atly umumy okuw sapagy ✦ ✦ Deňiz söwda gatnaşygynda uly üstünlik gazanylýar ✦ ✦ Arkadag futbol topary Dubaýdaky ilkinji ýoldaşlyk duşuşygynda ýeňiş gazandy ✦ ✦ Ýurdumyzda «Diplomatik protokol» atly ýöriteleşdirilen okuw merkezi açyldy ✦ ✦ Dil bilen dünýäni gezer ✦ ✦ Mekdep okuwçylary halkara ders bäsleşiklerinde 17 medal gazandy ✦
Baş sahypa / Ykdysadyýet /Agrosenagat menejmenti
  05.12.2023
123
Agrosenagat menejmenti

Bazar ykdysadyýetine geçilmegi oba hojalyk senagat toplumynyň kärhanalaryndan ylmy-tehniki ilerlemäniň, hojalygy ýöretmäniň we önümçiligi dolandyrmagyň netijeli görnüșleriniň ornașdyrylmagy esasynda önümçiligiň netijeliligini ýokarlandyrmaklygy talap edýär. Menejment hem jemgyýetiň durmuș-ykdysady ösüșiniň häzirki zaman ugurlarynda barha mese-mälim orunlara eýe bolýar. Häzirki döwrüň dolandyryș pikirleriniň ösüși, onuň esasy düșünjeleriniň, düzüminiň, dolandyryș nazaryýetiniň täzeçe, öňkä görä ýokary hilli kabul edilýändikleri bilen häsiýetlendirilýär.

 


Menejer – köp hünärleriň oňat hillerini özünde jemleýän hünärmendir. Ol ykdysadyýetde, durmușda, psihologiýada we hukuk gatnașyklarynda ýokary derejeli bilimleriň eýesidir. Häzirki döwrüň menejeri kompýuterlerden erkin peýdalanyp, onuň kömegi bilen gerek maglumatlaryny alyp, dolandyryș meseleleriniň göwnejaý çözgütlerini tapýar.  Ykdysadyýetdäki özgertmeler, bazar gatnașyklarynyň ýüze çykmagy ýurdumyzyň ykdysady bilim ulgamyna täze-menejment bilimini getirdi. Menejmentiň esasy-dolandyryș çözüwleri. Mukdar usullary bolsa, ykdysady ýagdaýy hasaba almak bilen, iň amatly çözüwleri tapmagy amala așyrýar.Ýöne agrosenagat menejmenti öwrenilende günbatar menejmentine köre-körlik bilen ynanmak gerek däldir. Beýle etmeklik agyr ykdysady ýa-da durmuș ýagdaýlaryna getirip biler. Sebäbi her ýeriň özüne görä eýeçilik görnüșleri, bazar gatnașyklarynyň ösüș derejeleri hünärmenleriň taýýarlygy bardyr.

 

 

Șeýle hem menejmentiň dașary ýurtdaky iň öňdebaryjy tejribeleri diňe bir oňa öýkünmän, öz tejribelerine seljerme bermekde hem peýdalydyr. Menejmentiň esasy görnüși strategiki menejment bolup, ol öz içine strategiki meýilnamalașdyrmakdan ybarat bolan strategiki çözüwleri alýar. 

 

Güljan MIRIÝEWA,
Türkmen oba hojalyk institutynyň
Gidromeliorasiýa we oba hojalygyny mehanizmleşdirmek fakultetiniň
5-nji ýyl talyby.