Ahal welaýaty
logo

Soňky täzelikler:
✦ Ankara uniwersitetinde Magtymguly burçy döredildi ✦ ✦ Türkmenistanda “Lukmançylyk durmuş işgäri” atly täze hünärmenler halka hyzmat eder ✦ ✦ Änew şäherinde “Gadymy Änewiň medeniýeti” atly halkara ylmy maslahat geçiriler ✦ ✦ Ýanwar aýynda turbageçirijiler arkaly eksport edilen nebitiň paýy 430,8 million tonna ýetdi ✦ ✦ Ýerewan döwlet uniwersitetinde "Magtymguly filosofiki - mirasy" atly umumy okuw sapagy ✦ ✦ Deňiz söwda gatnaşygynda uly üstünlik gazanylýar ✦ ✦ Arkadag futbol topary Dubaýdaky ilkinji ýoldaşlyk duşuşygynda ýeňiş gazandy ✦ ✦ Ýurdumyzda «Diplomatik protokol» atly ýöriteleşdirilen okuw merkezi açyldy ✦ ✦ Dil bilen dünýäni gezer ✦ ✦ Mekdep okuwçylary halkara ders bäsleşiklerinde 17 medal gazandy ✦
Baş sahypa / Ylym we Bilim /2023-nji ýylda Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar baýragyna mynasyp bolan ýaşlar
  24.11.2023
868
2023-nji ýylda Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar baýragyna mynasyp bolan ýaşlar

"Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar" ýylynda - Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar baýragyna mynasyp bolan ýaşlar:

 

 

Ogulkeýik Hotjyýewa — Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky çagalar sagaldyş-dikeldiş merkeziniň fizioterapiýa lukmany.

Güljemal Çaryýewa — Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky çagalar sagaldyş-dikeldiş merkeziniň neonatolog lukmany.

Gülälek Geldimyradowa — Saçly Dursunowa adyndaky Arkadag şäher lukmançylyk orta hünär okuw mekdebiniň mugallymy.

Abdylla Salpyýew — Saçly Dursunowa adyndaky Arkadag şäher lukmançylyk orta hünär okuw mekdebiniň mugallymy.

Guwanç Bekhanow — Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Enäniň we çaganyň saglygyny goraýyş ylmy-kliniki merkeziniň II akuşerçilik ylmy-kliniki bölüminiň kardiohirurg lukmany.

Gülnabat Çerkezowa — Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Enäniň we çaganyň saglygyny goraýyş ylmy-kliniki merkeziniň operasiýa bölüminiň operasion şepagat uýasy.

Alişer Ýalkapow — Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Lebap welaýat Saglygy goraýyş müdirliginiň Lebap welaýat Enäniň we çaganyň saglygyny goraýyş merkeziniň çagalar anesteziologiýa-reanimasiýa bölüminiň anesteziolog-reanimatolog lukmany.

Serdar Rahymow — Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Mary welaýat Saglygy goraýyş müdirliginiň Mary welaýat çagalar hassahanasynyň hirurgiýa bölüminiň nobatçy gaýragoýulmasyz hirurg lukmany.

Muhammet Aşyrow — Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň binagärlik-gurluşyk fakultetiniň 2-nji ýyl talyby.

Şirmuhammet Jepbarow — Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň binagärlik kafedrasynyň mugallymy.

Oguljan Ýamatowa — Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersitetiniň halkara ykdysadyýeti we menejment fakultetiniň 4-nji ýyl talyby.

Ilýa Lurýew — Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersitetiniň nebit we gaz fakultetiniň 3-nji ýyl talyby.

Ýazjuma Nurjaýew — S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersitetiniň oba hojalygynyň mehanizasiýasy fakultetiniň 4-nji ýyl talyby.

Pälwan Bazarow — Türkmenistanyň Inžener-tehniki we ulag kommunikasiýalary institutynyň demir ýol ulaglary fakultetiniň 5-nji ýyl talyby.

Maksat Bugraýew — Döwletmämmet Azady adyndaky Türkmen milli dünýä dilleri institutynyň rus diliniň nazaryýeti we amalyýeti kafedrasynyň mugallymy.

Alp Arslan Begenjow — Ýaş olimpiýaçylary taýýarlaýyş mekdebiniň 10-njy synp okuwçysy.

Daýanç Durdynepesow — Daşoguz welaýatynyň Boldumsaz etrabyndaky 66-njy orta mekdebiň 11-nji synp okuwçysy.

Jemal Owlýakulyýewa — Türkmenistanyň guşakly göreş görnüşleri federasiýasynyň türgeni.

Zyýamuhammet Saparow — Türkmenistanyň sport göreş federasiýasynyň türgeni.

Baýry Baýryýew — Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň binagärlik-gurluşyk fakultetiniň 5-nji ýyl talyby.

Baýramdurdy Nurmuhammedow — Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport institutynyň 4-nji ýyl talyby.

Süleýman Nökerow — Türkmenistanyň Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersitetiniň ýokary tehnologiýalaryň fizikasy kafedrasynyň uly mugallymy.

Wepa Garahanow — Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Himiýa institutynyň nebitiň, gazyň himiýasy we tehnologiýasy barlaghanasynyň kiçi ylmy işgäri.

Hurma Muhammetgulyýewa — Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Tehnologiýalar merkeziniň iýmit tehnologiýalary barlaghanasynyň müdiri.

Döwlet Gurbannazarow — Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Tehnologiýalar merkeziniň täze maddalary sintezlemegiň tehnologiýalary barlaghanasynyň kiçi ylmy işgäri.

Azady Atabaýew — Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Tehnologiýalar merkeziniň aspiranty.

Gülşat Soltanmyradowa — Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Tehnologiýalar merkeziniň aspiranty.

Merdan Nepesow — Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Taryh we arheologiýa institutynyň täze we garaşsyzlyk döwürleriniň taryhy bölüminiň uly ylmy işgäri.

Şatlyk Gurbannazarow — Ahal welaýat Medeniýet müdirliginiň «Ahal öwüşginleri» etnografik folklor tans toparynyň I derejeli artisti.

Döwletmyrat Öwezmyradow — Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Mukamlar köşgüniň «Altyn asyr» estrada orkestriniň ýokary derejeli artist-solisti, instrumentalisti.

Ahmet Amandurdyýew — Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky milli sazly drama teatrynyň I derejeli drama artisti.

Şahymuhammet Şahyýew — S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersitetiniň ekerançylyk önümlerini gaýtadan işlemek kafedrasynyň mugallymy.

Gülälek Allakulyýewa — S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersitetiniň tokaý we seýil bag hojalygy kafedrasynyň mugallymy.

Babamurat Baltaýew — S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersitetiniň dokma önümçiligi fakultetiniň 4-nji ýyl talyby.

Mähri Nurlyýewa — Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň jemgyýeti öwreniş ylymlary kafedrasynyň mugallymy.

Gurbangeldi Maşadow — Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň kesel bejeriş fakultetiniň 6-njy ýyl talyby.

Hangeldi Rozyýew — Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň harby meýdan terapiýasy kafedrasynyň kliniki ordinatory.

Täzegül Baýramowa — Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasynyň orkestr saz gurallary fakultetiniň 4-nji ýyl talyby.

Humaý Kakaýewa — Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasynyň orkestr saz gurallary fakultetiniň 3-nji ýyl talyby.

Gurbanmyrat Gurbanmyradow — Türkmen döwlet maliýe institutynyň maliýe kafedrasynyň mugallymy.

Aýgül Atdaýewa — Türkmen döwlet maliýe institutynyň hasap we audit fakultetiniň 5-nji ýyl talyby.

Gaýypnazar Ballyýew — Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň awtomobil ýollarynyň gurluşygy kafedrasynyň mugallymy.

Döwletgeldi Hojamberdiýew — Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň elektrotehnika kafedrasynyň öwreniji mugallymy.

Mähri Myradowa — Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň ýokary matematika kafedrasynyň mugallymy.

Jasurbek Aşyrbaýew — Türkmenistanyň Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersitetiniň emeli aň we kiberhowpsuzlyk kafedrasynyň öwreniji mugallymy.

Gowşut Akmyradow — Türkmenistanyň Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersitetiniň kiberfizika ulgamlar fakultetiniň 3-nji ýyl talyby.

Ýazmyrat Atdaýew — Türkmenistanyň Inžener-tehniki we ulag kommunikasiýalary institutynyň sanly tehnologiýalar we kiberhowpsuzlyk fakultetiniň 4-nji ýyl talyby.

Babageldi Ismailow — Türkmenistanyň Inžener-tehniki we ulag kommunikasiýalary institutynyň çyzuwly geometriýa we inženerçilik grafikasy kafedrasynyň müdiriniň wezipesini wagtlaýyn ýerine ýetiriji.

Aksoltan Hydyrowa — Döwletmämmet Azady adyndaky Türkmen milli dünýä dilleri institutynyň iňlis dili we edebiýaty fakultetiniň 4-nji ýyl talyby.

Şöhrat Myradow — Döwletmämmet Azady adyndaky Türkmen milli dünýä dilleri institutynyň gündogar dilleri we edebiýaty fakultetiniň 5-nji ýyl talyby.

Çeper Nazargylyjowa — Döwletmämmet Azady adyndaky Türkmen milli dünýä dilleri institutynyň rus dili we edebiýaty fakultetiniň 4-nji ýyl talyby.

Muhammetgeldi Agalykow — Döwletmämmet Azady adyndaky Türkmen milli dünýä dilleri institutynyň pedagogika we psihologiýa kafedrasynyň öwreniji mugallymy.

Şasenem Meýlisowa — Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň halkara gatnaşyklary fakultetiniň 2-nji ýyl talyby.

Tawus Akjaýewa — Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň halkara žurnalistikasy fakultetiniň 5-nji ýyl talyby.

Nurmuhammet Ataýew — Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport institutynyň sportuň olimpiýa görnüşleri fakultetiniň 5-nji ýyl talyby.

Jennet Paýtykowa — Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport institutynyň bedenterbiýäniň, sportuň nazaryýeti we usulyýeti kafedrasynyň mugallymy.

Guwançmyrat Amangeldiýew — Türkmen döwlet medeniýet institutynyň medeni miras fakultetiniň medeniýeti öwreniş kafedrasynyň mugallymy.

Ýunus Allanazarow — Türkmen döwlet medeniýet institutynyň teatr sungaty fakultetiniň 5-nji ýyl talyby.

Sähra Nurjanowa — Türkmen döwlet medeniýet institutynyň teatr sungaty fakultetiniň 4-nji ýyl talyby.

Döwletmyrat Hojaberdiýew — Türkmen döwlet medeniýet institutynyň teatr sungaty fakultetiniň 3-nji ýyl talyby.

Ahmet Öwezow — Türkmen döwlet medeniýet institutynyň medeni miras fakultetiniň 4-nji ýyl talyby.

Mahym Atakowa — Türkmenistanyň Döwlet çeperçilik akademiýasynyň şekillendiriş sungaty fakultetiniň 4-nji ýyl talyby.

Nowruz Nurberdiýew — Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersitetiniň halkara hukugy we halkara gatnaşyklary fakultetiniň 4-nji ýyl talyby.

Musa Ýazymow — Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersitetiniň häzirki zaman kompýuter tehnologiýasy kafedrasynyň öwreniji mugallymy.

Hemra Kakajanow — Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetiniň biologiýa fakultetiniň 5-nji ýyl talyby.

Perman Berdiýew — Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetiniň roman-german we gündogar dilleri fakultetiniň 5-nji ýyl talyby.

Altyn Pirmedowa — Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetiniň fizika fakultetiniň 5-nji ýyl talyby.

Nurmyrat Gulmämmedow — Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersitetiniň ykdysadyýet we dolandyryş fakultetiniň 4-nji ýyl talyby.

Aman Döwletow — Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersitetiniň sanly tehnologiýalar we kiberhowpsuzlyk fakultetiniň 5-nji ýyl talyby.

Gylyçmyrat Nurgeldiýew — Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersitetiniň peýdaly magdanlary gözlemegiň we barlamagyň geofiziki usullary kafedrasynyň öwreniji mugallymy.

Döwletmyrat Tejenow — Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş institutynyň maliýe fakultetiniň 4-nji ýyl talyby.

Mergen Annamuhammedow — Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we informatika institutynyň önümçilik proseslerini awtomatlaşdyrmak fakultetiniň 5-nji ýyl talyby.

Maýsa Çaryýewa — Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we informatika institutynyň ykdysadyýet we amaly informatika kafedrasynyň öwreniji mugallymy.

Baýramsähet Hudaýgulyýew — Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we informatika institutynyň sanly ykdysadyýet we dolandyryş fakultetiniň 5-nji ýyl talyby.

Bagtyýar Allowow — Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky Harby institutynyň 4-nji ýyl harby talyby.

Osman Aşyrow — Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň institutynyň jeza çärelerini ýerine ýetiriş kafedrasynyň mugallymy.

Batyr Ilamanow — Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň institutynyň hukuk fakultetiniň 4-nji ýyl talyby.

Arslan Kakabaýew — Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň işgärler bölüminiň gözegçisi.

Furkatžan Matkurbanow — Türkmenistanyň Serhet institutynyň serkerdesi.

Begenç Bäşimow — Türkmenistanyň Milli howpsuzlyk institutynyň 4-nji ýyl harby talyby.

Myrat Gurbanow — Türkmenistanyň Milli howpsuzlyk institutynyň çagyryş boýunça harby gullukçysy.

Döwlet Daňatarow — Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasynyň ýanyndaky Daňatar Öwezow adyndaky Türkmen döwlet ýörite sazçylyk mekdebiniň mugallymy.

Bagtygül Nepesowa — Türkmen döwlet neşirýat gullugynyň Gündelik däl neşirleri çykarmak we meýilleşdirmek müdirliginiň baş hünärmeni.

Ogulşat Öwezowa — Aşgabat şäherindäki daşary ýurt dillerine ýöriteleşdirilen 136-njy orta mekdebiň 11-nji synp okuwçysy.

Sahyberdi Jafarow — Türkmenistanyň Mejlisiniň VII çagyrylyşynyň deputaty, Türkmenistanyň Mejlisiniň Kada-kanunçylyk baradaky komitetiniň agzasy.

Meýlismyrat Orazmyradow — Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň Ýangyn howpsuzlygy müdirliginiň 6-njy bölüminiň uly gözegçisi.

Rahat Töräýew — Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň serkerdesi.

Agaýusup Ýakubow — Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň ýanyndaky içerki goşunlaryň Mälikguly Berdimuhamedow adyndaky 1001-nji harby bölüminiň çagyryş boýunça harby gullukçysy.

Baýram Hoşgeldiýew — Türkmenistanyň Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň «Ýaşlyk» teleradioýaýlymynyň jogapkär kätibi.

Rustam Nurmuhammedow — Türkmenistanyň Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň «Altyn asyr: Türkmenistan» teleradioýaýlymynyň režissýorlar, suratçylar we beýleki işgärler toparynyň režissýoryň assistenti.

Annadurdy Täşliýew — Türkmenistanyň Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň «Sport» teleýaýlymynyň habarlar bölüminiň jogapkär kätibi.

Altynbibi Geldiýewa — Türkmenistanyň Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň «Türkmen owazy» teleradioýaýlymynyň folklor, halk döredijiligi bölüminiň III derejeli gepleşikleri gurnaýjysy we taýýarlaýjysy.

Myratgeldi Hallyýew — Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Merkezi serkerdeler öýüniň aýdym-saz toparynyň uly gözükdiriji-sazçysy.

Sona Esenmämmedowa — Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň 11204 harby bölüminiň abatlaýyş rotasynyň serkerdesiniň terbiýeçilik işleri boýunça orunbasary.

Mergen Sultanow — Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugynyň çagyryş boýunça harby gullukçysy.

Begenç Berdiýew — Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Döwlet gullugy akademiýasynyň diňleýjisi.

Dursun Myradowa — Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet kitaphanasynyň ylmy-habar beriş we sowal-jogap bölüminiň bölümçe müdiri.

Myrat Gurbanow — Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrliginiň Seýsmiki ýagdaýa durnukly gurluşyk ylmy-barlag institutynyň aspirantura bölüminiň baş hünärmeni.

Gunça Çommiýewa — Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky milli sazly drama teatrynyň II derejeli balet artisti.

Tumar Hudaýberdiýewa — Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň «Türkmenawtoulaglary» agentliginiň Aşgabatdaky ýolagçy awtoulag kärhanasynyň Kärdeşler arkalaşygynyň ilkinji guramasynyň başlygy.

Maksat Müllikow — «Adalat» gazetiniň fotohabarçysy.

Garahanjar Baýhanow — «Güneş» žurnalynyň öz habarçysy.

Dawut Asgarow — Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentliginiň terjimeler bölüminiň terjimeçisi.

Arslan Täşliýew — Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler partiýasynyň Arkadag şäheriniň komitetiniň başlygy.

Arslan Mämmetorazow — Aba Annaýew adyndaky Halkara atçylyk akademiýasynyň işgärler bölümçesiniň baş hünärmeni.

Öwezmyrat Aýdogdyýew — Aba Annaýew adyndaky Halkara atçylyk akademiýasynyň atçylyk fakultetiniň 1-nji ýyl talyby.

Gunça Atowowa — Berdimuhamet Annaýew adyndaky Arkadag şäher mugallymçylyk orta hünär okuw mekdebiniň 1-nji ýyl talyby.

Merjen Ataýewa — Saçly Dursunowa adyndaky Arkadag şäher lukmançylyk orta hünär okuw mekdebiniň 1-nji ýyl talyby.

Atanur Klyşow — Aba Annaýew adyndaky Halkara atçylyk akademiýasynyň jemgyýeti öwreniş ylymlary kafedrasynyň müdiriniň wezipesini wagtlaýyn ýerine ýetiriji.

Batyr Kurbanmyradow — Arkadag şäheriniň häkimliginiň senagat, gurluşyk, ulag we aragatnaşyk ulgamlarynyň işini utgaşdyryjy bölüminiň esasy hünärmeni.

Nowruzälem Gurdow — Aba Annaýew adyndaky Halkara atçylyk akademiýasynyň mugallymy.

Güljemal Baýramgulyýewa — Berdimuhamet Annaýew adyndaky Arkadag şäher mugallymçylyk orta hünär okuw mekdebiniň 1-nji ýyl talyby.

Bahargül Durdyýewa — Berdimuhamet Annaýew adyndaky Arkadag şäher mugallymçylyk orta hünär okuw mekdebiniň 1-nji ýyl talyby.

Kerwen Durdygulyýew — Arkadag şäher Döwlet ätiýaçlandyryş müdirliginiň başlygynyň orunbasary.

Hemra Durdyýew — Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabyndaky 14-nji orta mekdebiň taryh mugallymy.

Mähri Daňatarowa — Ahal welaýatynyň Babadaýhan etrap merkezi kitaphanasynyň kitaphanaçysy.

Saparsoltan Darrynowa — Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň Ahal welaýatynyň Polisiýa müdirliginiň serkerdesi.

Ezizmuhommet Sähedow — Ahal welaýatynyň Babadaýhan etrap medeniýet bölüminiň drama folklor tans ansamblynyň II derejeli artisti.

Sonagül Şämiýewa — «Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitgazburawlaýyş» trestiniň Aragatnaşyk müdirliginiň Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky nebitçileriň medeniýet köşgüniň bölüm ýolbaşçysy.

Ogulnäzik Çopanowa — Balkan welaýatynyň Balkanabat şäheriniň çagalar çeperçilik mekdebiniň mugallymy.

Guwançmyrat Alýarow — Balkan welaýatynyň Balkanabat şäherindäki 24-nji orta mekdebiň türkmen dili we edebiýaty mugallymy.

Söhbet Annageldiýew — «Türkmennebit» döwlet konserniniň Balkanabat nebitçilik orta hünär okuw mekdebiniň 2-nji ýyl talyby.

Wepa Tuwakjanow — Balkan welaýatynyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky döwlet drama teatrynyň önümçilik-tehniki bölüminiň başlygy.

Gülälek Söýeşowa — Balkan welaýatynyň Balkanabat şäheriniň ýaşaýjysy.

Sülgün Şadyýewa — «Maru-şahu jahan» welaýat gazetiniň bölüm redaktory.

Kuwwatgeldi Çaryýew — Türkmenistanyň Döwlet energetika institutynyň senagat-tehnologiýa fakultetiniň 5-nji ýyl talyby.

Aýjemal Muhammedowa — Türkmenistanyň Döwlet energetika institutynyň infokommunikasiýa tehnologiýalary kafedrasynyň mugallymy.

Meýlis Jomardow — Mary welaýatynyň Tagtabazar etrabyndaky 20-nji orta mekdebiň 11-nji synp okuwçysy.

Aýgül Çaryýewa — Mary welaýatynyň Murgap etrabyndaky 33-nji orta mekdebiň iňlis dili mugallymy.

Bägül Ahmedowa — Mary welaýatynyň Murgap etrabynyň ýaşaýjysy.

Baýram Garahanow — Hydyr Derýaýew adyndaky Mugallymçylyk mekdebiniň türkmen dili we edebiýaty mugallymy.

Döwran Ahmedow — Seýitnazar Seýdi adyndaky Türkmen döwlet mugallymçylyk institutynyň tebigy bilimleri fakultetiniň 3-nji ýyl talyby.

Merjen Kadyrowa — Lebap welaýatynyň «Türkmen gündogary» gazetiniň uly habarçysy.

Bahram Haýdarow — Lebap welaýatynyň Köýtendag etrabyndaky 55-nji orta mekdebiň 11-nji synp okuwçysy.

Alym Joraýew — Seýitnazar Seýdi adyndaky Türkmen döwlet mugallymçylyk institutynyň psihologiýa kafedrasynyň öwreniji mugallymy.

Humar Kadyrowa — Daşoguz welaýatynyň Akdepe etrabynyň Orazgeldi Ärsaryýew adyndaky şäherçesiniň medeniýet öýüniň tans goýujysy.

Enejan Meredowa — Daşoguz welaýatynyň Boldumsaz etrabynyň ýaşaýjysy.

Mährijemal Amanowa — Türkmen oba hojalyk institutynyň agronomçylyk fakultetiniň 5-nji ýyl talyby.

Ramazan Nurýagdyýew — Türkmen oba hojalyk institutynyň gidromeliorasiýa we oba hojalygyny mehanizmleşdirmek fakultetiniň 4-nji ýyl talyby.

Saparmyrat Ilamanow — Daşoguz welaýatynyň Nurmuhammet Andalyp adyndaky döwlet sazly drama teatrynyň radio we ses bölüminiň başlygy.