Ahal welaýaty
logo

Soňky täzelikler:
✦ Ankara uniwersitetinde Magtymguly burçy döredildi ✦ ✦ Türkmenistanda “Lukmançylyk durmuş işgäri” atly täze hünärmenler halka hyzmat eder ✦ ✦ Änew şäherinde “Gadymy Änewiň medeniýeti” atly halkara ylmy maslahat geçiriler ✦ ✦ Ýanwar aýynda turbageçirijiler arkaly eksport edilen nebitiň paýy 430,8 million tonna ýetdi ✦ ✦ Ýerewan döwlet uniwersitetinde "Magtymguly filosofiki - mirasy" atly umumy okuw sapagy ✦ ✦ Deňiz söwda gatnaşygynda uly üstünlik gazanylýar ✦ ✦ Arkadag futbol topary Dubaýdaky ilkinji ýoldaşlyk duşuşygynda ýeňiş gazandy ✦ ✦ Ýurdumyzda «Diplomatik protokol» atly ýöriteleşdirilen okuw merkezi açyldy ✦ ✦ Dil bilen dünýäni gezer ✦ ✦ Mekdep okuwçylary halkara ders bäsleşiklerinde 17 medal gazandy ✦
Baş sahypa / Jemgyýet /«Zemine ýaň salsyn çaga gülküsi» atly aýdym-sazly baýramçylyk konserti geçirildi
  27.05.2023
732
«Zemine ýaň salsyn çaga gülküsi» atly aýdym-sazly baýramçylyk konserti geçirildi

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar BERDIMUHAMEDOW:

- Çagalaryň bagtyýarlygy Watanymyzyň buýsanjydyr. Biziň amala aşyrýan her bir işimiz, belent tutumlarymyz köňüllerimiziň guwanjy bolan şadyýan çagalarymyzyň bagtly geljegine gönükdirilendir.
 

Türkmenistanyň Bilim ministrligi, Aşgabat şäheriniň Berkararlyk etrap häkimligi, Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Aşgabat şäheriniň Berkararlyk etrap Geňeşi, Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasy bilen bilelikde taýýarlanan «AŞGABAT» seýilgähinde Çagalary goramagyň halkara güni mynasybetli geçirilen «Zemine ýaň salsyn çaga gülküsi» atly aýdym-sazly baýramçylyk konserti geçirildi. Bu geçirilen çärede çagalar üçin konsert aýdymlar, oýunlar, tanslar hem-de belli türkmen hem daşary ýurt ertekilerinden we multfilimlerinden sorag-jogaplar boldy. Konsertde Aşgabat şäher Medeniýet müdirliginiň  4-nji Çagalar sungat mekdebiniň «Saýrak bilbiller» hor topary, şol mekdebiň okuwçylary Näzli Pirkuliýewa, Allaberdi Nowruzow, Nurmuhammet Dinmämmedow, Türkmen Döwlet gurjak teatrynyň artistleriniň taýýarlan sahna oýunlary hem-de konserwatoriýanyň estrada aýdymçylary çykyş edip çagalaraymyza öz baýramçylyk sowgatlaryny etdiler. Soraglara jogap beren çagalara Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Aşgabat şäheriniň Berkararlyk etrap Geňeşi tarapyndan sowgatlar gowşuryldy. Konsertiň ahyrynda Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasynyň 3-nji ýyl talyby Orazdaýanç Babaýewiň ýerine ýetirmeginde «Arkadagly Serdara şöhrat» diýen aýdym bilen jemlendi. Goý biziň asuda ýurdymyzda her bir çagajyklarymyzyň nurana ýüzleri, şadyýan gülküleri mydama dünýä ýaň salsyn. Çagalary goramagyň halkara güni mynasybetli geçirilen konsertiň ahyrynda halkymyzyň asuda, parahat, bolelin durmuşda ýaşamagy üçin giň mümkinçilikleri döredip berýän Gahryman Arkadagymyza, Arkadagly Serdarymyza alkyş sözleri beýan edildi.  

 

Tirkiş AMANNAZAROW,

Maýa Kulyýewa adyndaky
Türkmen  milli konserwatoriýasynyň
kiçi ylmy işgäri.