Ahal welaýaty
logo

Soňky täzelikler:
✦ Abdylla Annamyradow - robototehnika boýunça ýaş tälimçi ✦ ✦ Akbugdaý etrabynyň 27-nji orta mekdebi bäsleşikde öňe saýlandy ✦ ✦ Akbugdaý etrabynda mugallymlaryň arasynda kitap okamak bäsleşigi geçirildi ✦ ✦ Ýurdumyzda üstaşyr ulag ulgamyny döretmek işine aýratyn seredilýär ✦ ✦ Sanly ykdysadyýetden baş çykarýan ussat hünärmenler taýýarlanylýar ✦ ✦ Ykdysadyýetiň ösmegi üçin öňde goýlan maksatlar öz netijesini berýär ✦ ✦ Medeni özgerişler ýaş nesilleriň ruhy kämilligini artdyrýar ✦ ✦ Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynda milli bilim ulgamy ösüşiň aýdyň ýolunda ✦ ✦ Konfusiý - adatlar, bilim we maşgala adamyň gymatyny artdyrýar ✦ ✦ Atda aýak bolsa özge syn bolmaz... ✦
Baş sahypa / Jemgyýet /«Zemine ýaň salsyn çaga gülküsi» atly aýdym-sazly baýramçylyk konserti geçirildi
  27.05.2023
505
«Zemine ýaň salsyn çaga gülküsi» atly aýdym-sazly baýramçylyk konserti geçirildi

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar BERDIMUHAMEDOW:

- Çagalaryň bagtyýarlygy Watanymyzyň buýsanjydyr. Biziň amala aşyrýan her bir işimiz, belent tutumlarymyz köňüllerimiziň guwanjy bolan şadyýan çagalarymyzyň bagtly geljegine gönükdirilendir.
 

Türkmenistanyň Bilim ministrligi, Aşgabat şäheriniň Berkararlyk etrap häkimligi, Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Aşgabat şäheriniň Berkararlyk etrap Geňeşi, Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasy bilen bilelikde taýýarlanan «AŞGABAT» seýilgähinde Çagalary goramagyň halkara güni mynasybetli geçirilen «Zemine ýaň salsyn çaga gülküsi» atly aýdym-sazly baýramçylyk konserti geçirildi. Bu geçirilen çärede çagalar üçin konsert aýdymlar, oýunlar, tanslar hem-de belli türkmen hem daşary ýurt ertekilerinden we multfilimlerinden sorag-jogaplar boldy. Konsertde Aşgabat şäher Medeniýet müdirliginiň  4-nji Çagalar sungat mekdebiniň «Saýrak bilbiller» hor topary, şol mekdebiň okuwçylary Näzli Pirkuliýewa, Allaberdi Nowruzow, Nurmuhammet Dinmämmedow, Türkmen Döwlet gurjak teatrynyň artistleriniň taýýarlan sahna oýunlary hem-de konserwatoriýanyň estrada aýdymçylary çykyş edip çagalaraymyza öz baýramçylyk sowgatlaryny etdiler. Soraglara jogap beren çagalara Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Aşgabat şäheriniň Berkararlyk etrap Geňeşi tarapyndan sowgatlar gowşuryldy. Konsertiň ahyrynda Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasynyň 3-nji ýyl talyby Orazdaýanç Babaýewiň ýerine ýetirmeginde «Arkadagly Serdara şöhrat» diýen aýdym bilen jemlendi. Goý biziň asuda ýurdymyzda her bir çagajyklarymyzyň nurana ýüzleri, şadyýan gülküleri mydama dünýä ýaň salsyn. Çagalary goramagyň halkara güni mynasybetli geçirilen konsertiň ahyrynda halkymyzyň asuda, parahat, bolelin durmuşda ýaşamagy üçin giň mümkinçilikleri döredip berýän Gahryman Arkadagymyza, Arkadagly Serdarymyza alkyş sözleri beýan edildi.  

 

Tirkiş AMANNAZAROW,

Maýa Kulyýewa adyndaky
Türkmen  milli konserwatoriýasynyň
kiçi ylmy işgäri.