Ahal welaýaty
logo

Soňky täzelikler:
✦ Körpeler üçin täze multfilm! ✦ ✦ Türkmenabatdaky fabrikde 49 million 496 müň manatlyk nah ýüplük öndürildi ✦ ✦ Nesillere edebi miras ✦ ✦ Kämil bilim köňüllere şamçyrag! ✦ ✦ Şahyra belent sarpa ✦ ✦ Eziz Watanymyzy okgunly ösdürmegiň möhüm ugurlary ✦ ✦ Ata Watanymyz guwandyryjy ýeňişler bilen batlanýar ✦ ✦ Bilimli il ozar ✦ ✦ Bagtyň geçmişi, şu güni ýa-da geljegi ýok, ol elmydama bar! ✦ ✦ Sagdyn jemgyýet — bagtyýar döwlet ✦
Baş sahypa / Oba hojalygy /Ýurduň oba hojalygyny galkyndyrjak döwür bu!
  15.03.2023
320
Ýurduň oba hojalygyny galkyndyrjak döwür bu!

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe peder ýoluny mynasyp dowam eýleýän Arkadagly Serdarymyzyň baştutanlygynda ýurdumyzda azyk howpsuzlygyny pugtalandyrmak arkaly azyk bolçulygyny üpjün etmek yzygiderli durmuşa geçirilýän döwlet syýasatynyň möhüm ugrudyr. Oba hojalygynda toplumlaýyn özgertmeleriň amala aşyrylmagy, daşary ýurtlardan getirilýän harytlarynyň ornuny tutýan önümleri öndürilmegi, hususy pudagy ösdürmekde kiçi we orta telekeçiligiň hemmetaraplaýyn goldanylmagy netijesinde bu ulgamda uly üstünlikler gazanylýar. Eziz Diýarymyzda azyk ulgamyny ösdürmegiň, ilatyň dürli görnüşli we ýokary hilli azyk önümlerine bolan islegini kanagatlandyrmagyň meseleleri hemişe üns merkezinde saklanylýar. Bu babatda obasenagat toplumy milli ykdysadyýetimiziň möhüm ugurlarynyň biri hökmünde, häzirki ösen tehnologiýalaryň eýýamynda bu pudagy hem sanlylaşdyrmak babatda möhüm başlangyçlar ýola goýulýar. Daşary ýurtlardan getirilýän tehnikalaryň kämil hem döwrebap ýagdaýda enjamlaşdyrylan bolmagyna uly üns gönükdirilýär. Önüm öndürijileri hemmetaraplaýyn goldamaga gönükdirilen möhüm wezipeler bu ulgamyň okgunly ösdürilmegine şert döredýär. Soňky ýyllaryň dowamynda obasenagat toplumynyň ähli ugurlaryny tehnika we tehnologiýa taýdan täzeden enjamlaşdyrylmagyna gönükdirilen çäreler durmuşa geçirilýär. Oba ýerlerinde täze ykdysady gatnaşyklary kemala getirmek arkaly oba ilatynyň hal-ýagdaýyny gowulandyrmak, ýer-suw serişdelerini tygşytly peýdalanmak, daşky gurşawy goramak, tohumçylygy ösdürmek, innowasiýanyň öňdebaryjy usullaryny giňden ornaşdyrmak babatdaky özgertmeleriniň çäklerinde amala aşyrylýan giň möçberli möhüm işler mynasyp miwesini berýär. Her ýylda ak bugdaýyň bol hasylyny ýygnaýan edermen türkmen gallaçylary diňe bir ata Watanymyzyň azyk garaşsyzlygyny üpjün etmek bilen çäklenmän, eýsem, azyklyk bugdaýy hem-de beýleki oba hojalyk önümlerini eksport edýän ýurt hökmünde tanalýar. Häzirki wagtda ýurdumyzda gallaçylyk we pagtaçylyk bilen bir hatarda, maldarçylyk, gök ekerançylyk, miweli we bezeg bagçylyk, üzümçilik, bakjaçylyk, bal aryçylyk ýaly ugurlary netijeli ösdürilýär. Obada bazar gatnaşyklaryny ugur edinýän hojalygy ýöretmegiň täze görnüşlerine geçilmegi ak bazarlarymyzy öz ýurdumyzda öndürilýän dürli görnüşli önümler bilen doly üpjün etmäge, obasenagat toplumynyň eksport kuwwatyny pugtalandyrmaga mümkinçilik berýär. Şeýle-de ekologiýa taýdan arassa önümleriň önümçiliginiň artdyrylmagy, ýurdumyzyň bagtyýar raýatlarynyň ýylyň islendik döwründe hem zerur bolan azyk önümleri bilen üpjün edilmegi döwletimiziň obasenagat toplumynyň baş wezipesi bolmak bilen, bu ugurda döwrebap ýyladyşhanalar toplumlary gurulýar. Oba hojalyk önümlerini ýetişdirmek boýunça şertnamalaýyn borçnamalaryň ýerine ýetirilmegini üpjün eden edermen babadaýhanlara ýerleriň uzakmöhletleýin kärendesine berilmegi, bu pudakda oba hojalyk paýdarlar jemgyýetleriniň döredilmegi diňe bir ýerden peýdalanyjylaryň däl-de, eýsem, ýer eýeleriniň, gurply daýhan hojalyklarynyň kemala gelmegine ýol açýar.  

 

Begençmyrat ÝAZBERDIÝEW,

Baýramaly agrosenagat orta 
hünär okuw mekdebiniň
mugallymy.