Ahal welaýaty
logo

Soňky täzelikler:
✦ Dubaýda baý adamlaryň sany artýar ✦ ✦ “Magtymguly Pyragy” medeni seýilgäh toplumynyň çeper çözgüdi ✦ ✦ Gün energiýasyndan peýdalanmagyň mümkinçilikleri ✦ ✦ Agro pack sergisi öz işini tamamlady ✦ ✦ Ak bagtym sen, paýtagtym sen Aşgabat! ✦ ✦ Köpasyrlyk arzuwyň aýdyň dabaralanmasy ✦ ✦ Halkara zähmet maslahatynyň 112-nji mejlisi geçiriler ✦ ✦ “Gilgameş” spektaklynyň ilkinji gezek görkezilişi boldy ✦ ✦ Türkmenistanda biotehnologiýany ösdürmek boýunça maksatnama kabul edildi ✦ ✦ Bäherden etrabynyň hassahanasyna täze medisina enjamlary sowgat berildi ✦
Baş sahypa / Ylym we Bilim /Ýurdumyzyň mekdep okuwçylarynyň arasynda geçirilen olimpiadanyň I tapgyrynyň netijeleri belli boldy
  11.04.2024
361
Ýurdumyzyň mekdep okuwçylarynyň arasynda geçirilen olimpiadanyň I tapgyrynyň netijeleri belli boldy

Ýakynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda ýurdumyzyň orta mekdepleriniň 11-nji synp okuwçylarynyň arasynda Türkmenistanyň taryhy, matematika, türkmen dili, iňlis dili dersleri boýunça olimpiada geçirildi. Birleşen Milletler Guramasy tarapyndan yglan edilen Bilimler güni mynasybetli institutyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar Guramasynyň Merkezi geňeşi bilen bilelikde gurnalan bu bäsleşige ýurdumyzyň orta mekdeplerinden 500-e golaý mekdep okuwçylary gatnaşdylar.

 

“Watanyň daýanjy-bilimli ýaşlar, Arkadagly Gahryman Serdaryň guwanjy ýaşlar!”  diýlip atlandyrylan bu olimpiadanyň I tapgyrynyň jemleri boýunça Aşgabat şäherinden 81, Ahal welaýatyndan 24, Lebap welaýatyndan 32, Daşoguz welaýatyndan 26, Mary welaýatyndan 42, Balkan welaýatyndan 32 okuwçy bäsleşigiň ikinji tapgyryna gatnaşmaga mümkinçilik gazandylar. Bäsleşigiň II tapgyry 22-nji aprelde geçiriler.  

 

Bäsleşik barada has takyk maglumatlary şeýle-de olimpiadanyň I tapgyrynyň doly netijelerini institutyň resmi web saýtyndan gyzyklanyp bilersiňiz.

 

Kadyrmyrat ÖWEZGYLYJOW,
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň
Halkara gatnaşyklary institutynyň talyby.