Ahal welaýaty
logo

Soňky täzelikler:
✦ Sarahs baba Abul fazl piriň 1000 ýyllygyna bagyşlanyp ýaş taryhçylar duşuşygy geçirilýär ✦ ✦ Parahatçylygyň, dostlugyň we durnukly ösüşiň diplomatiýasy ✦ ✦ Bilim – guwandyryjy görkezijileriň sakasy ✦ ✦ Beýik ynama ygrarly ýaşlar ✦ ✦ Ekologiýa syýahatçylygy barada düşünje ✦ ✦ Tejen etrabynda futbol ýaryşy geçirildi ✦ ✦ Развитие экотуризма с учётом полной инклюзии ✦ ✦ 5-nji dekabrda bütindünýä türk kofesi gününde kofäňizi nähili içmek islärsiňiz? ✦ ✦ Sanly ulgamyň kämilleşmegi ✦ ✦ Agrosenagat menejmenti ✦
Baş sahypa / Ykdysadyýet /Ýurdumyzda üstaşyr ulag ulgamyny döretmek işine aýratyn seredilýär
  02.10.2023
526
Ýurdumyzda üstaşyr ulag ulgamyny döretmek işine aýratyn seredilýär

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň saýasynda ýurdumyz bedew bady bilen öňe barýar. Milli Liderimiz Gahryman Arkadagymyzyň başyny başlan we Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň baştutanlygynda durmuşa geçirilýän ykdysady strategiýa, amala aşyrylýan toplumlaýyn özgertmeler ýurdumyzyň innowasion ösüşine, pudaklaýyn düzümi döwrebaplaşdyrmaga, öňdebaryjy tehnologiýalary ornaşdyrmaga giňden ýardam edýär.

 

 

Döwrebap bazar gatnaşykly ýokary netijeli ykdysadyýeti tapgyrlaýyn döretmek, daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan önümçiligi ösdürmek, ýurdumyzyň eksport kuwwatyny artdyrmak, durnukly ösüş depginlerini üpjün etmegiň möhüm şerti hökmünde sanly ulgamy ornaşdyrmak wezipeleri ileri tutulýar.

 

 

Türkmenistanda sebit boýunça goňşy döwletler bilen netijeli gatnaşyklary pugtalandyrmak döwletimiziň daşary syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biri bolup durýar. Mälim bolşy ýaly, merdana halkymyzy dünýä ýurtlary bilen dost-doganlyk, jebislik, medeni, ykdysady gatnaşyklar baglanyşdyrýar.

 

 

Türkmen halkynyň Milli Lideri Mähriban Arkadagymyzyň başyny başlan we häzirki döwürde hormatly Prezidentimiz tarapyndan yzygiderli durmuşa geçirilýän bu parahatçylyk söýüjilikli strategiýa halkara bileleşigiň goldawyna eýe bolýar.

 

 

Türkmenistan sebit hyzmatdaşlygynyň meselelerine özara ynanyşmak arkaly birnäçe teklipleri öňe sürýär, ýurdumyz ylmy maslahatlaryň, festiwallaryň, ýokary derejedäki sebit duşuşyklarynyň geçirilýän ýerine öwrüldi. Ata Watanymyz netijeli hyzmatdaşlygy ösdürmek boýunça wezipeleri çözmäge toplumlaýyn çemeleşýär, Merkezi Aziýa döwletleriniň syýasy, ynsanperwer, söwda-ykdysady, medeni we beýleki ulgamlarda özara gatnaşyklary durnukly ösüşe eýe bolýar.

 

 

Dünýä ýurtlary bilen söwda-ykdysady gatnaşyklary giňeltmek, iri sebit taslamalaryny durmuşa geçirmek üçin maýa goýumlary çekmek möhüm wezipe bolup durýar. Şunuň bilen birlikde, ulag ulgamyny ösdürmek arkaly dünýä döwletleriniň arasynda zerur maksatlar üçin amatly şertleriň döredilýändigi bellärliklidir. Bu bolsa sebitde ulag merkezlerini döretmek, täze üstaşyr geçelgeleri kemala getirmek, olaryň netijeliligini ýokarlandyrmak, bu ugurdaky işleri kadalaşdyrmak meselelerine aýratyn ähmiýet berilýär.

 

 

Ulag ulgamynda alnyp barylýan netijeli gatnaşyklar sebitiň sazlaşykly ösmeginiň we onuň mundan beýläk-de rowaçlanmagynyň girewi bolup çykyş edýär. Munuň özi umumadamzat bähbitlerine gönükdirilen bolup, bu ulgamda özara bähbitli hyzmatdaşlygy giňeltmäge uly mümkinçilikleri açýar.

 

Dürjemal BAZAROWA,
Türkmenistanyň Inžener - tehniki
we ulag kommunikasiýalary
institutynyň talyby.