Ahal welaýaty
logo

Soňky täzelikler:
✦ Sarahs baba Abul fazl piriň 1000 ýyllygyna bagyşlanyp ýaş taryhçylar duşuşygy geçirilýär ✦ ✦ Parahatçylygyň, dostlugyň we durnukly ösüşiň diplomatiýasy ✦ ✦ Bilim – guwandyryjy görkezijileriň sakasy ✦ ✦ Beýik ynama ygrarly ýaşlar ✦ ✦ Ekologiýa syýahatçylygy barada düşünje ✦ ✦ Tejen etrabynda futbol ýaryşy geçirildi ✦ ✦ Развитие экотуризма с учётом полной инклюзии ✦ ✦ 5-nji dekabrda bütindünýä türk kofesi gününde kofäňizi nähili içmek islärsiňiz? ✦ ✦ Sanly ulgamyň kämilleşmegi ✦ ✦ Agrosenagat menejmenti ✦
Baş sahypa / Ylym we Bilim /Ýurdumyzda ilkinji gezek ýazylan Wizual görnüşli gollanmanyň awtory
  26.09.2023
940
Ýurdumyzda ilkinji gezek ýazylan Wizual görnüşli gollanmanyň awtory

Ýurdumyzda daşary ýurt dillerini öwrenmekde dil baýlygyny artdyrmakda Türkmenistanyň  diňe bir içerki ykdysady kuwwatyny däl, eýsem  daşary ýurtlar bilen bilelikde hyzmatdaşlyga giň ýol açmakda uly ähmiýetli işler alynyp barylýar.

 

 

Ýaňy ýakynda Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasyň we Magtymguly adyndaky Ýaşlar Guramasynyň Merkezi Geňeşiniň guramagynda «Ýaş alymlar» bäsleşigi geçirildi. Bu geçirilen bäsleşige jemi 1362 adam gatnaşyp olardan 487 talyp, okuwçylary şeýle hem 875 sany ýaş alymlary öz taslamalaryny görkezdiler.

 

 

Bu bäsleşige Türkmenistanyň Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersitetiniň Kompýuter ylymlary we maglumat tehnologiýalary fakultetiniň III ýyl talyby Dilnoza Rozumbaýewna Mamutniýazowa hem özüniň "Köp dilli wizual sözlük arkaly daşary ýurt dillerini özbaşdak öwrenmegiň innowasion usullary"  atly ylmy işi bilen gatnaşdy.

 

 

 

Dilnoza ýurdumyzda ilkinji gezek ýazylan jemi 4 dilde, 3 uly bölüm hem-de 650 sahypadan ybarat bolan ýokary hilli dizaýn edilen Wizual görnüşli uly gollanma ensklopediýanyň awtory. Programma esasan dürli dillerdäki sözleri hemişelik ýatda saklamaga ýardam berýär. Ol bu mobil goşundy bilen, Türkmenistanyň Bilim Ministrliginiň gurnamagynda Ýaşlaryň arasynda ykjam programma üpjünçiligini işläp taýýarlamak boýunça geçirilen "Sanly innowasiýalar" atly taslama bäsleşikde ýeňiji bolup baýrakly orna mynasyp boldy.

 

 

Programma arkaly täze sözi öwrenmek prosesi sözüň suratyny görmek, sesli okalyşyny diňlemek, sözüň ýazylyşyny okamak, sözi sözlemiň içinde mysal getirmek, ýazmaça we test görnüşinde synag etmek arkaly amala aşyrylýar. Bu ylmy işiň netijesinde Dilnoza - 2023-nji ýylda geçirilen Türkmenistanyň Ýaşlarynyň arasynda ylmy işler boýunça bäsleşikde, Maglumat we aragatnaşyk ulgamlary, Kompýuter Tehnologiýalary ugry boýunça I orna mynasyp boldy, hem – de Türkmenistanyň Prezidentiniň we Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň adyndan şa serpaýyna eýe boldy.

 

 

Şeýle-de, Dilnoza 7 dilde gürlemegi başarýar. Olardan: iňlis dili, rus dili, italýan dili, ispan dili, türk dili, azerbeýjan dili we ýapon dilleri. Şolaryň esasynda dürli dillerde 2023-nji ýylyň dowamynda abraýly Halkara indekslenýän žurnallarda çap edilen 7 sany ylmy makalaň awtory bolmak bilen bir hatarda olaryň hersi  üçin ýörite daşary ýurt tarapyndan sertifikat bilen sylaglanyldy.