Ahal welaýaty
logo

Soňky täzelikler:
✦ «Türkmenistan» DTB - «Bagtyýar nesil» atly möhletli goýumyny hödürleýär ✦ ✦ Ýaponiýa 2024-nji ýylda kosmosa agaçdan ýasalan emeli hemrany uçurar! ✦ ✦ Awaza awtobus gatnawy ýola goýlar! ✦ ✦ Hytaýly alymlar Ýeriň çuňlugyna tarap 10 müň metrlik çukur gazmaga başladylar! ✦ ✦ Tehniki howpsuzlyk möhüm şertdir! ✦ ✦ Burunlak maýmyn ✦ ✦ Beýik döwre buýsanjym ✦ ✦ Döwlet eýeçiligine degişli 36 desga satuwa çykarylar! ✦ ✦ Milli ykdysadyýetiň möhüm ugruny ösdürmek ugrunda ✦ ✦ Tennis boýunça sebitleýin ýaryşyna badalga berildi ✦
Baş sahypa / Tehnologiýa /Ysraýylyň ilkinji kosmos teleskopyny «NASA» uçurar!
  24.02.2023
489
Ysraýylyň ilkinji kosmos teleskopyny «NASA» uçurar!

«NASA» - Ysraýylyň ilkinji «ULTRASAT» atly kosmos teleskopyny 2026-njy ýylyň başynda ýer orbitasyna çykarjakdygyny mälim etdi.

Berlen habarda teleskopyň işe girizilmeginiň «NASA» bilen Ysraýylyň innowasiýa, ylym we tehnologiýa ministrliginiň arasynda täze gol çekilen hyzmatdaşlygyň bir bölegidigi mälim edilýär. Teleskop alymlara neýtron ýyldyzlarynyň birleşmegi ýaly älemdäki wagtlaýyn wakalary ýüze çykarmak we seljermek boýunça kömek eder.

«ULTRASAT» kosmos teleskopy älemdäki wagtlaýyn wakalary ýüze çykarmak üçin ultramelewşe şöhlelerinden peýdalanar. Teleskop Ysraýylyň geljekdäki kosmos başlangyçlaryna uly ýol açar.