Ahal welaýaty
logo

Soňky täzelikler:
✦ Ýaşlaryň arasynda geçirilen ylmy bäsleşikde 107 ýeňiji sylaglandy ✦ ✦ “Şekillendiriş sungaty” fakultetiniň uçurymlary diplom işleri bilen tanyşdyrydy ✦ ✦ Çeperçilik akademiýasynda diplom goraglary dabaraly geçirildi ✦ ✦ Däp bolan gatnaşyklar pugtalandyrylýar ✦ ✦ Ylym tükenmeýän hazynadyr ✦ ✦ Şekillendiriş we amaly-haşam sungaty bilen meşgullanýan ýaşlaryň arasynda döredijilik bäsleşigi geçirildi ✦ ✦ Türkmenistan BMG-niň Baş Assambleýasynyň 79-njy sessiýasynyň wise-başlyklygyna saýlandy ✦ ✦ Beýik akyldaryň medeni mirasynyň hukuk taýdan öwrenilişi ✦ ✦ Magtymguly Pyragynyň medeni mirasy hakynda ✦ ✦ «Arkadagly Ýaşlar» žurnalynyň nobatdaky sany okyjylara ýetirildi ✦
Baş sahypa / Tehnologiýa /Ysraýylyň ilkinji kosmos teleskopyny «NASA» uçurar!
  24.02.2023
754
Ysraýylyň ilkinji kosmos teleskopyny «NASA» uçurar!

«NASA» - Ysraýylyň ilkinji «ULTRASAT» atly kosmos teleskopyny 2026-njy ýylyň başynda ýer orbitasyna çykarjakdygyny mälim etdi.

Berlen habarda teleskopyň işe girizilmeginiň «NASA» bilen Ysraýylyň innowasiýa, ylym we tehnologiýa ministrliginiň arasynda täze gol çekilen hyzmatdaşlygyň bir bölegidigi mälim edilýär. Teleskop alymlara neýtron ýyldyzlarynyň birleşmegi ýaly älemdäki wagtlaýyn wakalary ýüze çykarmak we seljermek boýunça kömek eder.

«ULTRASAT» kosmos teleskopy älemdäki wagtlaýyn wakalary ýüze çykarmak üçin ultramelewşe şöhlelerinden peýdalanar. Teleskop Ysraýylyň geljekdäki kosmos başlangyçlaryna uly ýol açar.