Ahal welaýaty
logo

Soňky täzelikler:
✦ Sarahs baba Abul fazl piriň 1000 ýyllygyna bagyşlanyp ýaş taryhçylar duşuşygy geçirilýär ✦ ✦ Parahatçylygyň, dostlugyň we durnukly ösüşiň diplomatiýasy ✦ ✦ Bilim – guwandyryjy görkezijileriň sakasy ✦ ✦ Beýik ynama ygrarly ýaşlar ✦ ✦ Ekologiýa syýahatçylygy barada düşünje ✦ ✦ Tejen etrabynda futbol ýaryşy geçirildi ✦ ✦ Развитие экотуризма с учётом полной инклюзии ✦ ✦ 5-nji dekabrda bütindünýä türk kofesi gününde kofäňizi nähili içmek islärsiňiz? ✦ ✦ Sanly ulgamyň kämilleşmegi ✦ ✦ Agrosenagat menejmenti ✦
Baş sahypa / Jemgyýet /Woleýbol ýaryşy geçirildi
  15.03.2023
439
Woleýbol ýaryşy geçirildi

Ýakynda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Tejen etrap birleşmesiniň, etrap bilim bölüminiň, etrabyň sport we ýaşlar syýasaty bölüminiň bilelikde gurnamagynda Tejen etrabynyň Tejen şäher sport mekdebinde Milli bahar baýramy mynasybetli «Sagdyn ýaşlar döwrümiziň aýnasy» ady bilen sportuň woleýbol görnüşi boýunça ýaryş geçirildi.

Ýaryşa etrabyň orta mekdeplerinde bilim alýan 11-nji synp oglanlardan düzülen toparlar gatnaşdylar. Ýetginjeklerden düzülen toparlaryň birnäçesi öz aralarynda güýç synanyşyp ussatlyklaryny görkezdiler.

Gyzykly hem-de çekeleşikli geçen ýaryşda etrabyň sport mekdebiniň topary 1-nji orna, 30-njy orta mekdebiniň topary 2-nji orna, 41-nji orta mekdebiniň topary 3-nji orna mynasyp boldular. 

Ýaryşda ýeňiji bolan toparlara Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşygynyň Tejen etrap birleşmesi hem-de Ylym we bilim işgärleriniň Kärdeşler arkalaşygynyň Tejen etrap Geňeşi tarapyndan ýadygärlik sowgatlary  gowşuryldy. 

 

Maral AKYÝEWA,

Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň 
Ahal welaýatynyň Tejen etrap
birleşmesiniň esasy hünärmeni
.