Ahal welaýaty
logo

Soňky täzelikler:
✦ Abdylla Annamyradow - robototehnika boýunça ýaş tälimçi ✦ ✦ Akbugdaý etrabynyň 27-nji orta mekdebi bäsleşikde öňe saýlandy ✦ ✦ Akbugdaý etrabynda mugallymlaryň arasynda kitap okamak bäsleşigi geçirildi ✦ ✦ Ýurdumyzda üstaşyr ulag ulgamyny döretmek işine aýratyn seredilýär ✦ ✦ Sanly ykdysadyýetden baş çykarýan ussat hünärmenler taýýarlanylýar ✦ ✦ Ykdysadyýetiň ösmegi üçin öňde goýlan maksatlar öz netijesini berýär ✦ ✦ Medeni özgerişler ýaş nesilleriň ruhy kämilligini artdyrýar ✦ ✦ Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynda milli bilim ulgamy ösüşiň aýdyň ýolunda ✦ ✦ Konfusiý - adatlar, bilim we maşgala adamyň gymatyny artdyrýar ✦ ✦ Atda aýak bolsa özge syn bolmaz... ✦
Baş sahypa / Sport /Uşuçy ýetginjeklerimiz Makaoda geçen Aziýa çempionatynyň medallaryna eýe boldular
  26.08.2023
110
Uşuçy ýetginjeklerimiz Makaoda geçen Aziýa çempionatynyň medallaryna eýe boldular

Türkmenistanyň uşu boýunça ýygyndy topary Makaoda geçen ýetginjekleriň arasyndaky Aziýa çempionatynda uly üstünlik gazandy. Türgenlerimiz çempionatyň medallarynyň üçüsini eýelediler.


    
56 kilograma çenli agram derejesindäki dartgynly göreşlerde çykyş eden Ahal welaýatynyň Babadaýhan etrabyndaky 15-nji orta mekdebiň 8-nji synp okuwçysy Gudrat Öwezgeldiýew ýygyndy toparymyza ýaryşyň ilkinji medalyny getirdi. 

 

Türkmen türgeni Makaodan, Eýrandan we Gazagystandan bolan türgenleriň arasynda ýokary derejedäki taýýarlygyny görkezdi we hormat münberiniň üçünji basgançagyna çykdy.