Ahal welaýaty
logo

Soňky täzelikler:
✦ Abdylla Annamyradow - robototehnika boýunça ýaş tälimçi ✦ ✦ Akbugdaý etrabynyň 27-nji orta mekdebi bäsleşikde öňe saýlandy ✦ ✦ Akbugdaý etrabynda mugallymlaryň arasynda kitap okamak bäsleşigi geçirildi ✦ ✦ Ýurdumyzda üstaşyr ulag ulgamyny döretmek işine aýratyn seredilýär ✦ ✦ Sanly ykdysadyýetden baş çykarýan ussat hünärmenler taýýarlanylýar ✦ ✦ Ykdysadyýetiň ösmegi üçin öňde goýlan maksatlar öz netijesini berýär ✦ ✦ Medeni özgerişler ýaş nesilleriň ruhy kämilligini artdyrýar ✦ ✦ Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynda milli bilim ulgamy ösüşiň aýdyň ýolunda ✦ ✦ Konfusiý - adatlar, bilim we maşgala adamyň gymatyny artdyrýar ✦ ✦ Atda aýak bolsa özge syn bolmaz... ✦
Baş sahypa / Jemgyýet /Türkmenistanyň Merkezi banky bäsleşik yglan edýär!
  09.06.2023
444
Türkmenistanyň Merkezi banky bäsleşik yglan edýär!

Türkmenistanyň Merkezi banky, banka degişli bolan tokaý zolaklary üçin 100 (ýüz) sany ýangyn germewlerini we oňa degişli bolan ýangyn gurallaryny satyn almak boýunça açyk görnüşli bäsleşik yglan edýär.

Bäsleşige gatnaşmaga isleg bildirýän taraplaryň teklipleri bildirişiň çap edilen gününden başlap, 30  (otuz) iş gününiň dowamynda aşakdaky salgy boýunça kabul edilýär. 

Salgysy: 744000, Aşgabat şäheri, Bitarap Türkmenistan şaýolunyň 36-njy jaýy.

Habarlaşmak üçin telefon belgileri: 38-10-27, 38-15-25, 38-14-27.