Ahal welaýaty
logo

Soňky täzelikler:
✦ Gün energiýasyndan peýdalanmagyň mümkinçilikleri ✦ ✦ Agro pack sergisi öz işini tamamlady ✦ ✦ Ak bagtym sen, paýtagtym sen Aşgabat! ✦ ✦ Köpasyrlyk arzuwyň aýdyň dabaralanmasy ✦ ✦ Halkara zähmet maslahatynyň 112-nji mejlisi geçiriler ✦ ✦ “Gilgameş” spektaklynyň ilkinji gezek görkezilişi boldy ✦ ✦ Türkmenistanda biotehnologiýany ösdürmek boýunça maksatnama kabul edildi ✦ ✦ Bäherden etrabynyň hassahanasyna täze medisina enjamlary sowgat berildi ✦ ✦ Babadaýhan etrabynda "Çalsana bagşy" bäsleşiginiň saýlama tapgyry geçirildi ✦ ✦ Saud Arabystan Türkmenistana 25 tonna hurmany sowgat hökmünde ugratdy ✦
Baş sahypa / Syýasat /Türkmenistan - Trinidad we Tobago Respublikasy bilen diplomatik gatnaşyklary ýola goýdy!
  23.06.2023
744
Türkmenistan - Trinidad we Tobago Respublikasy bilen diplomatik gatnaşyklary ýola goýdy!

Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasynyň ýanyndaky Hemişelik wekilhanasynda Türkmenistan bilen Trinidad we Tobago Respublikasynyň arasynda diplomatik gatnaşyklary ýola goýmak hakynda Bilelikdäki Beýannama gol çekildi. Bu barada Türkmenistanyň daşary syýasat edarasy habar berýär.

Gol çekişmek dabarasyndan öň Türkmenistanyň BMG-däki Hemişelik wekili Aksoltan Ataýewa bilen Trinidad we Tobago Respublikasynyň BMG-däki Hemişelik wekili jenap Dennis Frensisiň (BMG Baş Assambleýasynyň 78-nji mejlisiniň saýlanan başlygy) arasynda duşuşyk geçirildi.

Ilçiler dostlukly gatnaşyklaryň mundan beýläk hem giňeldilmegine we syýasy, ykdysady we medeni ugurlarda ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň ösdürilmegine, şeýle hem halkara guramalaryň, hususan-da Birleşen Milletler Guramasynyň çäklerinde hyzmatdaşlygy kämilleşdirmäge berk ygrarlydyklaryny tassykladylar. Soňra Ilçiler Bilelikdäki Beýannama gol çekdiler.

Taraplar ikitaraplaýyn we köptaraplaýyn derejede hyzmatdaşlygyň geljegi barada pikir alyşdylar, şeýle hem BMG-nyň gün tertibinde Türkmenistan we Trinidad we Tobago Respublikasy üçin gyzyklanma bildirilýän meseleleri, hususan-da öňüni alyş diplomatiýasy we dialog, parahatçylyk we howpsuzlyk meselelerini ara alyp maslahatlaşdylar.

Duşuşykda A.Ataýewa ilçi D.Frensisiň BMG-nyň Baş Assambleýasynyň 78-nji mejlisiniň başlygy wezipesine saýlanmagy bilen gutlady we onuň ileri tutýan ugurlarynyň Türkmenistanyň ileri tutýan ugurlaryna gabat gelýändigini aýtdy, şeýle hem olary durmuşa geçirmekde zerur bolan goldaw we ýardam bermäge taýýardygyny belledi.

D.Frensis Türkmenistanyň Hökümetini we halkyny Trinidad we Tobago bilen diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagy mynasybetli gutlady hem-de bu gatnaşyklaryň has ýokary derejede uzak möhletleýin hyzmatdaşlygyň ösmegine itergi berjekdigini nygtady.

 

«Türkmenistan Altyn asyr»