Ahal welaýaty
logo

Soňky täzelikler:
✦ Ýaşlar baradaky alada döwletimiziň ileri tutulýan wezipesidir ✦ ✦ Dalaşgärler üçin orta hünär okuw mekdepleriň sanawy - 2024 ✦ ✦ Dalaşgärler üçin ýokary okuw mekdepleriň sanawy - 2024 ✦ ✦ Dalaşgär 2024: Aba Annaýew adyndaky Halkara atçylyk akademiýasy ✦ ✦ Suwuň taryhy-ýaşaýyş taryhy ✦ ✦ Daşky gurşawyň arassalygy-tebigatyň sagdynlygy ✦ ✦ Dalaşgär 2024: Sahy Jepbarow adyndaky Arkadag şäher ýörite sungat mekdebi ✦ ✦ Dalaşgär 2024: Daňatar Öwezow adyndaky Türkmen döwlet ýörite sazçylyk mekdebi ✦ ✦ Dalaşgär 2024: Türkmenistanyň Döwlet çeperçilik akademiýasy ✦ ✦ Arzuwlan zamanyň geldi, Pyragy! ✦
Baş sahypa / Sport /Türkmen dzýudoçylary dünýä çempionatynda
  06.10.2023
368
Türkmen dzýudoçylary dünýä çempionatynda

Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynda beýleki ugurlar bilen bir hatarda sport pudagynda hem uly üstünlikler gazanylýar. Türkmen türgenleri dünýä derejesinde geçirilýän halkara ýaryşlara gatnaşyp ýurdumyzyň tuguny belende galdyrýarlar. Sport pudagy döwlet syýasatynyň esasy üns berilýän pudagy bolup, bu pudakda amala aşyrylýan işler, gazanylýan üstünlikler  Watanymyzyň abraýyna has-da abraý goşýar.

 

 

Sportuň ähli görnüşleri bilen bir hatarda dzýudo görnüşi aýratyn bellärliklidir. Türkmen dzýudoçylary 4-7-nji oktýabr aralygynda geçirilýän dünýä çempionatyna gatnaşýar. Bu çempionat Portugaliýanyň Odilewaş şäherinde geçirilýär.

 

 

Erkekleriň we aýallaryň arasynda geçirilýän dünýä çempionatynda 14 medal üçin göreş alyp barýarlar. Bu dünýä çempionatyna 70 ýurtdan 550-den gowrak türgen gatnaşýar.

 

Saparmyrat SADYKOW,
Türkmen oba hojalyk institutynyň
weterinar lukmançylyk fakultetiniň
I ýyl talyby.