Ahal welaýaty
logo

Soňky täzelikler:
✦ Dubaýda baý adamlaryň sany artýar ✦ ✦ “Magtymguly Pyragy” medeni seýilgäh toplumynyň çeper çözgüdi ✦ ✦ Gün energiýasyndan peýdalanmagyň mümkinçilikleri ✦ ✦ Agro pack sergisi öz işini tamamlady ✦ ✦ Ak bagtym sen, paýtagtym sen Aşgabat! ✦ ✦ Köpasyrlyk arzuwyň aýdyň dabaralanmasy ✦ ✦ Halkara zähmet maslahatynyň 112-nji mejlisi geçiriler ✦ ✦ “Gilgameş” spektaklynyň ilkinji gezek görkezilişi boldy ✦ ✦ Türkmenistanda biotehnologiýany ösdürmek boýunça maksatnama kabul edildi ✦ ✦ Bäherden etrabynyň hassahanasyna täze medisina enjamlary sowgat berildi ✦
Baş sahypa / Oba hojalygy /Tejende ak altyn ussatlarynyň “armasy” ýetirildi
  11.10.2023
159
Tejende ak altyn ussatlarynyň “armasy” ýetirildi

Tejen etrabynyň Tejen daýhan birleşiginiň çäginde ak altyn ussatlarynyň armasyny ýetirmek maksady Tejen etrap häkimliginiň meýilnamasy esasynda jemgyýetçilik guramalarynyň we etrap medeniýet bölüminiň gurnamagynda günorta arakesmesi wagtynda meýdan düşelgesi gurnaldy.

Bu arakesmä il sylagly ýaşulylar, mehanizatorlar, kärendeçiler gatnaşdy. Medeniýet işgärleriniň çykyşlary, aýdymdyr-sazlaryň ýaňlanmagy bu arakesmä gatnaşanlary belent ruha besledi.

Türkmen halkynyň Milli Lideriniň ýiti zehininden çykan kitaplarynyň sergisi gurnaldy. Şeýlede ýurdumyzda bitýän melhem çaýlar hödürlenildi.

Tejen etrap jemgyýetçilik guramalary tarapyndan kärendeçilere, mehanizatorlara, daýhanlara ýadygärlik sowgatlary gowşuryldy.

Täzegül Hommodowa
Türkmenistanyň Agrar partiýasynyň
Tejen etrap komitetiniň esasy hünärmeni