Ahal welaýaty
logo

Soňky täzelikler:
✦ Körpeler üçin täze multfilm! ✦ ✦ Türkmenabatdaky fabrikde 49 million 496 müň manatlyk nah ýüplük öndürildi ✦ ✦ Nesillere edebi miras ✦ ✦ Kämil bilim köňüllere şamçyrag! ✦ ✦ Şahyra belent sarpa ✦ ✦ Eziz Watanymyzy okgunly ösdürmegiň möhüm ugurlary ✦ ✦ Ata Watanymyz guwandyryjy ýeňişler bilen batlanýar ✦ ✦ Bilimli il ozar ✦ ✦ Bagtyň geçmişi, şu güni ýa-da geljegi ýok, ol elmydama bar! ✦ ✦ Sagdyn jemgyýet — bagtyýar döwlet ✦
Baş sahypa / Jemgyýet /Tejen şäher medeniýet öýünde dabaraly duşuşyk geçirildi
  15.03.2023
145
Tejen şäher medeniýet öýünde dabaraly duşuşyk geçirildi

Ýakynda Tejen etrap häkimliginiň iş meýilnamasy esasynda etrabyň Tejen şäher medeniýet öýünde 2023-nji ýylyň 26-njy martynda geçiriljek Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlarynyň saýlawlaryna guramaçylykly gatnaşmak hem-de saýlawlara görülýän taýýarlyk işleri barada dabaraly duşuşyk geçirildi.

Duşuşyga etrabyň edara-kärhanalarynda dürli kärde zähmet çekýän işgärler, ýaşuly nesliň wekilleri, etrabyň oba Geňeşlikleriniň arçynlary, jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri gatnaşdylar.

Duşuşykda çykyş edenler hormatly Prezidentimiziň taýsyz-tagallalary bilen «Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar» ýylynyň her bir gününiň toýdur-baýramlara, şanly wakalara beslenýändigi, şu ajaýyp ýylyň 26-njy martynda hem Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlarynyň, welaýat, etrap we şäher halk maslahatlarynyň, Geňeşleriň agzalarynyň açyklyk, aýanlyk we bäsdeşlik esasynda geçiriljek saýlawlaryna el-ele berip agzybirlik bilen işjeň gatnaşmalydygyny aýdyp geçdiler hem-de häzirki wagtda şol geçiriljek saýlawlara her uçastoklarda milli kanunçylyga laýyklykda ählitaraplaýyn görülýän taýýarlyk işleri barada giňişleýin belläp geçdiler.

Duşuşygyň ahyrynda  hormatly Prezidentimiziň: «Watan diňe halky bilen Watandyr! Döwlet diňe halky bilen döwletdir» diýen adyl syýasaty netijesinde ýurdumyzda raýatlarymyzyň ýaşaýyş durmuş derejesiniň has-da ýokarlanýandygyny aýdyp, şeýle ajaýyp durmuşy peşgeş beren Gahryman Arkadagymyzyň, Arkadagly Serdarymyzyň adyna alkyşly sözlerini beýan etdiler. 

 

Gulmuhammet SÄHEDOW,

Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň
Ahal welaýatynyň Tejen etrap 
birleşmesiniň
başlygy.