Ahal welaýaty
logo

Soňky täzelikler:
✦ Abdylla Annamyradow - robototehnika boýunça ýaş tälimçi ✦ ✦ Akbugdaý etrabynyň 27-nji orta mekdebi bäsleşikde öňe saýlandy ✦ ✦ Akbugdaý etrabynda mugallymlaryň arasynda kitap okamak bäsleşigi geçirildi ✦ ✦ Ýurdumyzda üstaşyr ulag ulgamyny döretmek işine aýratyn seredilýär ✦ ✦ Sanly ykdysadyýetden baş çykarýan ussat hünärmenler taýýarlanylýar ✦ ✦ Ykdysadyýetiň ösmegi üçin öňde goýlan maksatlar öz netijesini berýär ✦ ✦ Medeni özgerişler ýaş nesilleriň ruhy kämilligini artdyrýar ✦ ✦ Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynda milli bilim ulgamy ösüşiň aýdyň ýolunda ✦ ✦ Konfusiý - adatlar, bilim we maşgala adamyň gymatyny artdyrýar ✦ ✦ Atda aýak bolsa özge syn bolmaz... ✦
Baş sahypa / Medeniýet /Tejen etrabynda türkmen zenanynyň mertebesi barada söhbetdeşlik geçirildi
  16.09.2023
31
Tejen etrabynda türkmen zenanynyň mertebesi barada söhbetdeşlik geçirildi

Türkmenistanyň  Kärdeşler  arkalaşyklarynyň  Ahal  welaýatynyň  Tejen  etrap  birleşmesi  hem-de  Türkmenistanyň  zenanlar  birleşiginiň  Ahal  welaýat  Tejen  etrap  zenanlar  bölüminiň  bilelikde   gurnamagynda   Türkmen  zenanyna  mahsus  bolan  milliligimizi,  edep-terbiýe, keşde-gaýma, haly  sungaty  hem-de  enelerimiziň  durmuş  tejribesi  barada  Tejen  etrabynyň  Garryçyrla oba  medeniýet  öýünde  söhbetdeşlik  geçirildi. Oňa  zenanlar  guramasynyň işjeň  agzalary  gatnaşdy.

 

Türkmen zenanlary nepis halylary dokamak,keçe basmak,alaja işmek,milli nagyşlary döretmek sungatyny kämilleşdirip biziň günlerimize ýetirdiler.Biziň zenanlarymyzyň dokan türkmen el halysy hem-de nepis nagyşly kürtesi,alajasy,dakynýan şaý –sepleri bilen dünýä bellidir,bu bolsa biziň buýsanjymyzdyr.Türkmen zenany edep ekramy,gözelligi,milli egin eşikleri, asyllylygy ýol-ýörelgeleri bilen tanalýar.Türkmen zenanynyň on barmagynyň hünäri bolan halyçylyk we keşdeçilik sungatlarynyň ylmy esasda öwrenilmäge mynasypdyr. Türkmen gelin-gyzlarynyň iň gowy gylyk-häsiýetleri,başarnyklary,eneleriň mähirli bakyşy,yhlasy aladasy barada hormatly Arkadagymyzyň halkymyza peşgeş beren “Enä tagzym – mukaddeslige tagzym” atly  ajaýyp eserinde belläp geçdi.

 

Türkmenistanyň zenanlary täze-taryhy eýýamy döredijiler, tutanýerli zähmetkeşler, olar milletimiziň belent ruhy gymmatlyklaryny gorap saklamak we ösdürmek bilen döwlet hem-de jemgyýetçilik durmuşyna işjeň gatnaşýarlar.    

 

Söhbetdeşligimiziň  ahyrynda  Türkmen zenanlarymyza hormat goýýan bize däp-dessurlarymyzy, milliligimizi gaýtaryp beren Gahryman Arkadagymyzyň Arkadagly Serdarymyzyň janlarynyň sag, ömürleriniň uzak, il-ýurt bähbitli alyp barýan işleriniň rowaç almagyny arzuw etýäris  diýip  bellediler.

 

Bägül  Gurbanowa
Türkmenistanyň  Kärdeşler  arkalaşyklarynyň
Ahal  welaýatynyň  Tejen  etrap
birleşmesiniň  işgäri,
Zenanlar guramasynyň işjeň  agzasy