Ahal welaýaty
logo

Soňky täzelikler:
✦ Abdylla Annamyradow - robototehnika boýunça ýaş tälimçi ✦ ✦ Akbugdaý etrabynyň 27-nji orta mekdebi bäsleşikde öňe saýlandy ✦ ✦ Akbugdaý etrabynda mugallymlaryň arasynda kitap okamak bäsleşigi geçirildi ✦ ✦ Ýurdumyzda üstaşyr ulag ulgamyny döretmek işine aýratyn seredilýär ✦ ✦ Sanly ykdysadyýetden baş çykarýan ussat hünärmenler taýýarlanylýar ✦ ✦ Ykdysadyýetiň ösmegi üçin öňde goýlan maksatlar öz netijesini berýär ✦ ✦ Medeni özgerişler ýaş nesilleriň ruhy kämilligini artdyrýar ✦ ✦ Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynda milli bilim ulgamy ösüşiň aýdyň ýolunda ✦ ✦ Konfusiý - adatlar, bilim we maşgala adamyň gymatyny artdyrýar ✦ ✦ Atda aýak bolsa özge syn bolmaz... ✦
Baş sahypa / Jemgyýet /Tejen etrabynda Pyragynyň 300 ýyllygyna bagyşlanan tegelek stol duşuşygy geçirildi
  15.09.2023
76
Tejen etrabynda Pyragynyň 300 ýyllygyna bagyşlanan tegelek stol duşuşygy geçirildi

Ýakynda Tejen etrabynyň 30-njy orta mekdebinde Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň  Ahal welaýatynyň Tejen etrap birleşmesiniň gurnamagynda, etrabyň orta mekdeplerinde zähmet çekýän   Türkmen-dili we edebiýat dersinden bilim berýän halypa  mugallymlaryň gatnaşmagynda  Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň  300 ýyllygyna bagyşlanyp Tegelek stol gurnaldy.

 

Tegelek stola ýygnanan mugallymlaryň arasynda   XVIII asyryň akyldar şahyry Magtymguly  Pyragynyň ömür ýoly, döredijiligi, pyragynyň öňe süren, watançylyk, gahrymançylyk öwüt-nesihat, dotsluk temada ýazan goşgulary barada gyzykly gürrüňler edildi.

 

Şeýle hem Berkarar döwletiň täze  eýýamynyň galkynyşy döwründe  “Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar” ýylymyzda  Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygynyň bellenýän ýylynda,  Gahryman Arkadagymyzyň   ýiti paýhasyndan joşup çykan “Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy” atly goşgusyny ýazmagy, Türkmen-dili we edebiýaçy mugallymlary diýseň begendirdi, buýsandyrdy diýip belläp geçdiler.

 

Ösüp gelýän ýaş nesillere bilim, terbiýe bermek üçin ähli mümkinçilikleri döredip berýän Türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyza, Arkadagly Serdarymyza  çäksiz minnetdarlygyny bildirdiler.

Sapardurdyýew Hakberdi
Ylym we bilim işgärleriniň
Kärdeşler arkalaşyklarynyň
Tejen  etrap Geňeşiniň hünärmeni