Ahal welaýaty
logo

Soňky täzelikler:
✦ Dubaýda baý adamlaryň sany artýar ✦ ✦ “Magtymguly Pyragy” medeni seýilgäh toplumynyň çeper çözgüdi ✦ ✦ Gün energiýasyndan peýdalanmagyň mümkinçilikleri ✦ ✦ Agro pack sergisi öz işini tamamlady ✦ ✦ Ak bagtym sen, paýtagtym sen Aşgabat! ✦ ✦ Köpasyrlyk arzuwyň aýdyň dabaralanmasy ✦ ✦ Halkara zähmet maslahatynyň 112-nji mejlisi geçiriler ✦ ✦ “Gilgameş” spektaklynyň ilkinji gezek görkezilişi boldy ✦ ✦ Türkmenistanda biotehnologiýany ösdürmek boýunça maksatnama kabul edildi ✦ ✦ Bäherden etrabynyň hassahanasyna täze medisina enjamlary sowgat berildi ✦
Baş sahypa / Oba hojalygy /Tejen etrabynda pagtaçylara bagyşlanan konsert geçirildi
  19.09.2023
330
Tejen etrabynda pagtaçylara bagyşlanan konsert geçirildi

Şu günler  “ak altynly” pellerde pagta ýygymy sazlaşykly we güýçli depginde dowam edýär. Pagta ýygymynyň guramaçylykly geçirilmeginiň köp derejede kombaýlaryň bökdençsiz, öndürijilikli işine baglydygy hemmelere mälimdir.

 

Ýakynda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Ahal welaýatynyň Tejen etrap birleşmesiniň  hem-de Tejen etrap Medeniýet bölüminiň bilelikde gurnamagynda, Tejen etrabynyň Tejen daýhan birleşiginiň Pagta meýdanynda günorta arakesme wagtynda “Armaweriň pagtaçylar” ady bilen aýdym-sazly medeni-dynç alyç çäresi geçirildi.

 

Medeniýet hem-de sungat  ussatlarynyň görkezen çykyşlary  zähmetkeşleriň has-da erjel hyjuwly işläp zähmet üstünliklerini gazanmaga  höweslendirdi. Tejen daýhan birleşiginiň kärendeçi daýhanlary, köp zähmet siňdirip ýetişdirilen bol hasylyny  ýitgisiz ýygnap watan harmanyna tabşyrmak ugrunda  jan aýaman zähmet çekýärler.

 

Edermen babadaýhanlar  şeýle ajaýyp durmuşda işlemeklikde, zähmet çekmeklikde döwrebap tehnologiýalar bilen üpjün edýän Gahryman Arkadagymyzyň, Arkadagly Serdarymyzyň  janlarynyň sag, başlarynyň dik tutýan tutumly işleriniň mundan beýläkde rowaçlyklara beslenmegini arzuw etdiler.

 

Gurbanmyrat Jumaýew
Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň
Ahal welaýatynyň Tejen etrap
birleşmesiniň işgäri